HUDOBNÁ VÝCHOVA

Hudobná výchova a počúvanie klasickej hudby

V ytváranie sveta hudby okolo dieťaťa má nezanedbateľný vplyv pre vývoj poznávacích procesov. Skorá hudobná edukácia povzbudzuje intelektuálne sféry, ktoré nie sú v takej miere využívané v žiadnej inej oblasti. Keď dieťa počúva hudbu, zaostruje svoju percepciu sluchu, cvičí si sluchovú pamäť, trénuje koncentráciu, povzbudzuje fantáziu a vynaliezavosť. Rovnako dôležité sú aj estetické hodnoty a emocionálny aspekt počúvania hudby. Pri počúvaní hudby dieťa zakusuje jej harmóniu a krásu, zároveň sa v ňom prebúdzajú pocity ako napätie, vzrušenie a uvoľnenie. Každé dieťa v sebe nesie chuť spoznávať nové zvuky a vykonávať činnosti, pri ktorých vzniká hudba. Hudobná aktivita prináša dieťaťu obrovskú satisfakciu a radosť.

Skladby, ktoré zložili skladatelia v sedemnástom a osemnástom storočí majú vplyv na spôsob prijímania informácií. U osôb, ktoré pravidelne počúvajú barokové skladby, rastie inteligenčný kvocient, zväčšuje sa pamäť, zlepšuje sa koncentrácia a vizualizácia. Baroková hudba obsahuje pasáže hrané pomalým tempom, ktoré majú upokojujúci účinok pre detský organizmus, čo spomaľuje rytmus tela a mysle. Nástroje ako husle, mandolína, gitara, či harfa zas vydávajú vysoké tóny, a tak dodávajú energiu mozgu aj telu. Hudba vďaka prítomnosti strunových nástrojov vydávajúcich vysoké frekvencie udržiava organizmus v úplnej pripravenosti prijímať informácie zo sveta tak, že dodávala mozgu energiu a uvoľňuje telo, čo uľahčuje koncentráciu a zlepšuje pamäť.

Hudba zvyšuje kreativitu, zlepšuje sebahodnotenie, zintenzívňuje vývoj percepčno-motorických a psychomotorických schopností. Náš program predpokladá každodenné počúvanie hudobnej skladby, ktorá je súčasťou didaktického programu.

  Lienky

2-3 ročné deti

Včielky

3-4 ročné deti

3-4ičky

5-6 ročné deti

Sluchové cvičenia ·      Osvojovanie si hudobných pojmov

·      Spoznávanie, rozlišovanie, napodobňovanie zvukov, hlasov

·      Oboznámenie sa s tempom

·      Spoznávanie kontrastov

·      Počúvanie krátkych piesní, uspávaniek

·      Sluchové a hudobné hádanky

·      Pokusy o rytmizáciu riekanky

·      Spev jednotlivo aj v skupine

·      Počúvanie vážnej hudby

·      Hra na jednoduchých hudobných nástrojoch

·      Detské orfové nástroje

·      Imitácia zvukov

·      Hudba hrou na vlastnom tele

·      Sluchové a hudobné hádanky

·      Hudobné rozprávky

·      Rytmizácia riekaniek

·      Spoznávanie a rozoznávanie rôznych melódií a rytmov

·      Spoznávanie rozdielu pieseň-skladba

·      Reprodukcia rytmov

·      Vytvorenie vlastného rytmu

·      Rozpoznávanie hudobných nástrojov sluchom

·      Vyjadrenie zážitku/pocitu z hudby

·      Rozpoznávanie melódie pesničiek

·      Rozpoznávanie a napodobňovanie zvukov

·      Rozpoznávanie hudobných a nehudobných zvukov

·      Vyjadrenie hudby tancom

·      Improvizácia melódií na krátke texty

·      Sluchové, hudobné a rytmické hádanky

·      Opísanie rozdielu pieseň – skladba

·      Tvorenie zvukov

·      Opísanie nálady, štruktúry pesničiek

·      Pohybová improvizácia

·      Oboznamovanie sa s dirigentskými gestami

·      Spoznávanie valčíka a polky a počúvanie hudby valčíka a polky

·      Rozlišovanie sólista – skupina

·      Spoznávanie nôt

Pohybové cvičenia ·      Pokusy o pohyb pri hudbe

·      Hudobno-pohybové hry

·      Pochodovanie a behanie v rôznych útvaroch

·      Chodenie po štyroch

·      Zmeny pohybu počas pochodu, behu a na zvukový signál

·      Skoky z nohy na nohu, do výšky

·      Prisúvanie nôh, cúvanie

·      Hry rozvíjajúce priestorovú orientáciu

·      Základné tanečné kroky

·      Hry založené na pozorovaní okolia

·      Aktivity na zvukové signály

·      Tancovanie podľa rytmu

·      Pohybová improvizácia

·      Aktivity za sprievodu hudobného nástroja

·      Hudobno-pohybové hry

·      Cviky na elastickosť svalov, rozvíjanie veľkých svalových skupín

·      Cviky podľa rytmu

·      Hry zamerané na orientáciu

·      Učenie sa tancovať

·      Tanečná improvizácia na vyjadrenie skladieb

·      Pohybová improvizácia

·      Vyjadrenie melódie pohybom

·      Príprava tematických tancov

·      Kroky valčíka

·      Muzikoterapia

·      Tanečné hry a zábavy

 

SÚKROMNÁ MATERSKÁ ŠKOLA PRAMIENOK

ponúka milujúcu a podnetnú starostlivosť pre deti vo veku od dvoch rokov až po začatie povinnej školskej dochádzky. Vedieme deti s láskyplnou pozornosťou s dôrazom na úzku spoluprácu s rodičmi. V škôlke podporujeme kresťanské hodnoty, je však otvorená pre všetky rodiny bez ohľadu na ich vierovyznanie.

           

KONTAKTUJTE NÁS