MATEMATIKA

T ak ako v iných oblastiach vzdelávania, pri deťoch predškolského veku nejde o samotné odovzdávanie vedomostí z matematiky ale o „hru na matematiku“ a rozvoj základov predmatematického myslenia. Organizované aktivity majú hravú formu a sú tvorené množstvom zaujímavých úloh. Ponúkame deťom veľa príležitostí, aby spoznávali, skúmali, manipulovali, čo má priaznivý vplyv na ich intelektuálny vývoj, ktorý je úzko spätý s matematickou edukáciou. Pre deti vovádzané do sveta matematiky je dôležité mať možnosť dotýkať sa a manipulovať, najrýchlejšie sa učia na konkrétnom materiály – drevené paličky, gombíky, gaštany, vrchnáky atď. Až keď sa deti naučia počítať na konkrétnych množstvách, priraďujú k množstvám a tvarom abstraktné symboly v podobe čísel, rovníc a geometrických útvarov.

V metóde Glenna Domana sa deti tiež učia počítať – pripočítavať, odpočítavať, násobiť a deliť – na konkrétnom materiály a až neskôr spoznávajú číslice. Deťom sa v rýchlom slede ukazujú karty s červenými bodkami, pričom učiteľ zreteľne vyslovuje danú číslovku. Týmto spôsobom si dieťa rozvíja schopnosť vedieť dobre odhadnúť množstvo bez toho, aby po jednom spočítalo počet bodiek a počúvaním sa zároveň učí aj samotnú číslicu, ktorá danému množstvu prislúcha. Jednoduchý tvar bodky a výrazná farba, zároveň zlepšujú sústredenosť dieťaťa, ktorá nie je rozptyľovaná rôznorodosťou tvarov, či viacfarebnosťou niektorých predmetov. Pomocou kariet sa predstavujú aj rovnice a úlohy.

Hra na matematiku má niekoľko etáp:

  1. Spoznávanie množstva
  2. Rovnice
  3. Jednoduché úlohy
  4. Spoznávanie číslic
  5. Rovnice a jednoduché úlohy s číslami
  Lienky

2-3 ročné deti

Včielky

3-4 ročné deti

Sovičky

5-6 ročné deti

Čísla a vzťahy ·      Priraďovanie k číslu počet (do 3)

·      Rátanie do 5

·      Zoznamovanie sa a hry s číslami nad 5

·      Tvorenie skupín a porovnanie množstva (do 10 prvkov v skupine)

·      Hejného metóda – prostredie autobus

·      Porovnávanie počtu predmetov

·      Spoznávanie čísel do 20

·      Číselné bingo

·      Určovanie počtu predmetov pomocou hmatu

Priestorová predstavivosť ·      Pod, nad, na, vedľa

·      Tam / tu

·      Kreslenie rovnej / krivej čiary

·      Rozvíjanie predo zadnej orientácie (vredu – vzadu)

·      Určenie polohy hore, dole, pred, za, na, v, nad, pod, v rohu

·      Hore/dole, vpredu/ vzadu, vpravo/vľavo

·      Dokresliť obrázok podľa pokynov: nad, pod, za pred, medzi

·      Umiestni predmet v priestore podľa pokynov

Geometrická intuícia ·      Spoznávanie 3 geometrických útvarov: štvorec, trojuholník, kruh

·      Obkresľovanie predkreslených geometrických útvarov

·      Konštruovanie s kockami

·      Skladanie rovinných obrázkov

·      Konštruovanie do priestoru s legom, krabicami atď.

·      Spoznávanie základných rovinných (kruh, štvorec, trojuholník, obdĺžnik) a priestorových (kocka, guľa) geom. tvarov

·      Hejného metóda – prostredie drievka

·      Pomenovanie a modelovanie gule, kocky, a valca

·      Spoznávanie útvarov: kruh, štvorec, trojuholník, obdĺžnik, päťuholník,

·      Tangram

·      Konštruovanie do priestoru s rôznym materiálom

Spoznávanie veličín ·      Spoznávanie pomalého / rýchleho tempa

·      Určovanie množstva veľa – málo

·      Spoznávanie dní v týždni

·      Rozlišovanie počasia

·      Odhadovanie a porovnávanie dĺžky a výšky

·      Zoznamovanie sa s časom (denný režim a dni v týždni)

·      Experimenty s vodou

·      Pečenie –zoznamovanie sa s množstvami

·      Meranie vzdialenosti k objektu pomocou kroku, dlane a pod.

·      Hodiny, minúty

·      Dni v týždni

·      Mesiace v roku

·      Pečenie – váženie

Činnosti podľa kritérií ·      Triedenie podľa veľkosti

·      Triedenie podľa farby

·      Triedenie podľa tvaru

·      Zoraďovanie 3 predmetov

·      Triedenie do skupín podľa 1 až 2 kritérií (prírodné materiály, geometrivké tvary)

·      Tvorenie vzorov – opakovanie

·      Zoraďovanie   viacerých predmetov

·      Porovnávanie, triedenie podľa viacerých kritérií a orientácia v priestore

·      Vytvoriť dvojice objektov podľa logickej súvislosti

Matematické hry ·      Triedenie predmetov podľa určitých kritérií

·      Navliekanie korálok podľa farieb

·      Rátanie detí podľa kritérií

·      Riekanky s číslami

·      Preteky áut, zvierat – zoraďovanie podľa rýchlosti

·      Rodinky – tvorenie skupín

·      Hry s ryžou, pieskom – plnenie nádob

·      Hry na preliezkach – orientácia v priestore

·      Pesničky s číslami

·      Vytvoriť podľa vzoru jednoduchú postupnosť objektov

·      Zo skupiny vyberať všetky objekty s danou vlastnosťou (farba, tvar, veľkosť, materiál)

Stolové hry ·      Pexeso

·      Puzzle (s veľkými časťami)

·      Lov rybičiek

·      Puzzle

·      Pexeso,

·      Hladná húsenička

·      10 zelených fliaš

·      Človeče nehnevaj sa

·      Pexeso

·      Puzzle

·      Domino

·      Sliepočky

 

SÚKROMNÁ MATERSKÁ ŠKOLA PRAMIENOK

ponúka milujúcu a podnetnú starostlivosť pre deti vo veku od dvoch rokov až po začatie povinnej školskej dochádzky. Vedieme deti s láskyplnou pozornosťou s dôrazom na úzku spoluprácu s rodičmi. V škôlke podporujeme kresťanské hodnoty, je však otvorená pre všetky rodiny bez ohľadu na ich vierovyznanie.

           

KONTAKTUJTE NÁS