Triedy

Trieda detí od 3-4 rokov.

 

Pani učiteľkou je láskavá p. učiteľka Michala Suchá a Viktória Gluchá, ktorá je zodpovedná aj za výuku v AJ.

Program detí je prispôsobený ich veku.

Celková kapacita detí v tejto triede je 15.

Riadime sa však Zákonom č.245/2008, Z.z. o výchove a vzdelávaní §28, ods.11, ktorý hovorí – Ak sa do triedy zaradí dieťa mladšie ako tri roky, zníži sa najvyšší počet detí o jedno dieťa.

Trieda detí od 4-5 rokov 

 

Deťom v tejto triede sa venujú pani učiteľky Eva Bakaľárová a Katarína Bíliková, ktorá má na starosti aj výuku v AJ.

Celková kapacita detí v triede je 20.

Trieda detí od 5-6 rokov

 

Učiteľkami v tejto triede sú kreatívne pani učiteľky Katarína Dluhá a Dominika Napová, ktorá má na starosti aj výuku v AJ.
Pani učiteľky v tejto triede vzhľadom na vek detí organizujú aktivity pre všetky deti spolu, ale aj skupinové aktivity oddelene pre staršie a mladšie deti. Zároveň pripravujú predškolákov a deti s odloženou školskou dochádzkou na vstup do školy precvičovaním predškolských zručností a znalostí.
Celková kapacita detí v tejto triede je 22.