TITLE

DESCRIPTION

Triedy

Naša materská škola je trojtriedna. Deti sú rozdelené podľa veku a individuálnych schopností do nasledujúcich tried – Lienky, Včielky a Sovičky.

1

LIENKY

Trieda detí od 3-4 rokov
Pani učiteľkou je láskavá p. učiteľka Miroslava Martinková a Katarína Godálová.
Program detí je prispôsobený ich veku.
Celková kapacita detí v tejto triede je 15.
Riadime sa však Zákonom č.245/2008, Z.z. o výchove a vzdelávaní §28, ods.11, ktorý hovorí – Ak sa do triedy zaradí dieťa mladšie ako tri roky, zníži sa najvyšší počet detí o jedno dieťa.

2

VČIELKY

Trieda detí od 4-5 rokov
Deťom v tejto triede sa venujú pani učiteľky Barbora Kotlebová a Marianna Surdusová. Celková kapacita detí v triede je 20.

3

SOVIČKY

Trieda detí od 5-6 rokov a detí s odloženou školskou dochádzkou
Učiteľkami v tejto triede sú kreatívne pani učiteľky Martinka Vajdová a Mária Sabová.
Pani učiteľky v tejto triede vzhľadom na vek detí organizujú aktivity pre všetky deti spolu, ale aj skupinové aktivity oddelene pre staršie a mladšie deti. Zároveň pripravujú predškolákov a deti s odloženou školskou dochádzkou na vstup do školy precvičovaním predškolských zručností a znalostí.
Celková kapacita detí v tejto triede je 22.

SÚKROMNÁ MATERSKÁ ŠKOLA PRAMIENOK

ponúka milujúcu a podnetnú starostlivosť pre deti vo veku od dvoch rokov až po začatie povinnej školskej dochádzky. Vedieme deti s láskyplnou pozornosťou s dôrazom na úzku spoluprácu s rodičmi. V škôlke podporujeme kresťanské hodnoty, je však otvorená pre všetky rodiny bez ohľadu na ich vierovyznanie.

           

KONTAKTUJTE NÁS