Triedy

Trieda detí od 3-4 rokov.

 

Pani učiteľkou je láskavá p. učiteľka Miroslava Martinková a Katarína Godálová.

Program detí je prispôsobený ich veku.

Celková kapacita detí v tejto triede je 15.

Riadime sa však Zákonom č.245/2008, Z.z. o výchove a vzdelávaní §28, ods.11, ktorý hovorí – Ak sa do triedy zaradí dieťa mladšie ako tri roky, zníži sa najvyšší počet detí o jedno dieťa.

Trieda detí od 4-5 rokov 

 

Deťom v tejto triede sa venujú pani učiteľky Barbora Kotlebová a Marianna Surdusová. Celková kapacita detí v triede je 20.

Trieda detí od 5-6 rokov

Učiteľkami v tejto triede sú kreatívne pani učiteľky Martinka Vajdová a Mária Sabová.
Pani učiteľky v tejto triede vzhľadom na vek detí organizujú aktivity pre všetky deti spolu, ale aj skupinové aktivity oddelene pre staršie a mladšie deti. Zároveň pripravujú predškolákov a deti s odloženou školskou dochádzkou na vstup do školy precvičovaním predškolských zručností a znalostí.
Celková kapacita detí v tejto triede je 22.