English time

Angličtina je tretí najrozšírenejší materinský jazyk na svete a predstavuje dorozumievací jazyk v mnohojazyčných oblastiach v mnohých častiach sveta. Angličtina je buď oficiálnym jazykom alebo jedným z oficiálnych jazykov v takmer 60 krajinách sveta.

Je dorozumievacím jazykom väčšiny významných celosvetových, či európskych organizácií a jazyk, ktorý sa najčastejšie učí ako druhý jazyk po materinskom jazyku.

Angličtina je hlavným dorozumievacím jazykom vo viacerých oblastiach, napríklad vo výpočtovej technike alebo geografii a je uznaný za hlavný jazyk internetu. Pri prekladaní textov do väčšiny jazykov sa prekladá najčastejšie práve z angličtiny. Angličtina bez pochyby patrí medzi svetové jazyky.

Osvojiť si základy anglického jazyka alebo dokonca zvládnuť jednoduchú komunikáciu v angličtine v ranom veku prináša deťom nezanedbateľnú výhodu z pohľadu ďalšieho osvojovania si tohto jazyka. Deti predškolského veku majú navyše ideálne predpoklady na osvojenie si správnej výslovnosti v cudzom jazyku. Aj preto sú hrové aktivity v angličtine súčasťou každodenného programu v našej škôlke.

Pri práci s deťmi využívame poznatky z metódy Glenna Domana a uplatňujeme  nasledovné princípy:

 • Deti si osvojujú anglický jazyk podobným spôsobom ako materinský jazyk, aj preto sa učiteľky angličtiny deťom prihovárajú výlučne v anglickom jazyku a to aj v prípade, ak dieťa stretne v prostredí mimo materskej školy.
 • Hra je hlavnou aktivitou, cez ktorú si deti osvojujú jazyk. Hry sú vedené tak, aby pôsobili na emócie detí, zaujali ich zrak, sluch, hmat, prípadne i chuť a čuch. Konkrétne slová a frázy si potom spájajú so zážitkom. Čím je zážitok intenzívnejší, tým väčšia je úspešnosť v zapamätaní si slovíčok.
 • Pri výučbe používame názorné predmety, ktoré sú pre deti konkrétnejšie ako obrázky – rôzne hračky, bábky a veci, s ktorými sa deti bežne stretávajú aj doma.
 • Pri učení využívame rytmizáciu – básničky a pesničky, ktoré napomáhajú osvojovaniu si reči.
 • Deťom poskytujeme dva druhy slovného prejavu:
  • taký, ktorý sú schopné porozumieť celý – jednoduché pesničky, v ktorých sa opakujú 3-4 slová, sprevádzané pohybovou aktivitou alebo ilustrované obrázkami. Vzbudzuje to u detí sebavedomie, že rozumejú angličtine, čo je pre deti veľmi dôležité.
  • taký, ktorý je nad rámec ich doslovného chápania – jazykové podnety, ktoré obsahujú veľké množstvo nových slovíčok. Deti majú schopnosť domyslieť si podstatu, aj keď nerozumejú úplne všetko. Túto schopnosť v nich podporujeme a nevysvetľujeme vždy všetko doslovne.
 • Deti dostávajú za svoje rečové prejavy veľa pochvaly a povzbudenia.

 

Osvojovanie si jazyka prebieha v troch fázach:

 1. Úvodná fáza, tzv. tiché obdobie. Najskôr sa deti učia porozumieť angličtine, až potom prichádzajú prvé pokusy o slovíčka.
 2. Fáza slovíčok. Postupne začne dieťa používať samostatné slovíčka napr. „Hello!“ „a dog“, „a cat“ alebo aj jednoduché frázy.
 3. Fáza vlastnej tvorby jazyka. V tejto fáze už deti začínajú kombinovať naučené slovíčka a frázy do vlastných viet.

Lienky

3-4 ročné deti

Včielky

4-5 ročné deti

Sovičky

5-6 ročné deti

 • témy: pozdravy, zvieratká, moja rodina, hračky, časti tela, čo dokážem a pod.
 • práca s obrázkami a názornými ukážkami
 • obrázkové bity (metóda Glenna Domana)
 • dramatizácia s bábkami
 • pohybové hry, rytmizácia
 • témy: u doktora, ročné obdobia, každodenné činnosti, farby, čísla, kuchyňa, a pod.
 • čítanie obrázkových kníh a príbehov
 • obrázkové bity (metóda Glenna Domana)
 • básničky, pesničky
 • konverzácia
 • budujeme najmä aktívne používanie naučených slov
 • témy: hmyz, vesmír, robíme pokusy, povolania, geometrické tvary, dinosaury a pod.
 • čítanie anglických detských kníh
 • obrázkové aj slovné bity (metóda Glenna Domana)
 • pracovné listy
 • konverzácia frontálne (s celou skupinou detí) aj individuálne (s každým dieťaťom zvlášť)
 • rozširujeme aktívnu slovnú zásobu
 • u jazykovo nadaných detí budujeme schopnosť spájať slová do jednoduchých viet