Tútorský systém

Tútorský systém predstavuje spoločnú starostlivosť rodičov a tútora o harmonický rozvoj osobnosti a charakteru dieťaťa. Cieľom je všestranný rozvoj, a nie len rozvíjanie silných stránok individuality.

Kľúčom k úspechu nášho vzdelávacieho programu je tútorský systém, ktorý umožňuje a usiluje sa o jednotu výchovy doma a výchovy v škole. Tútorským systémom rozumieme individuálne stretnutia tútora a oboch rodičov, ktorých predmetom je získanie komplexných poznatkov o dieťati, o tom, ako sa chová doma a v škole. Tento systém zároveň garantuje skutočne individuálny prístup k dieťaťu a k jeho rozvoju.

Vzťah medzi učiteľom-tútorom a rodičom je založený na vzájomnej dôvere a spolupráci. Rodič pomáha tútorovi lepšie spoznať ich dieťa, objasniť vlastné výchovné postupy, či rodinnú situáciu. Cez tútora môžu rodičia zistiť, ako sa ich dieťa v škôlke správa, aké prejavuje nadanie, aké má vzťahy so spolužiakmi. Povinnosť tútora je zachovať mlčanlivosť. Tútor môže zdieľať s učiteľmi len nevyhnutné informácie, ktoré pomôžu dieťaťu napredovať. Úspech tútoringu závisí na dôvere a pravidelných stretnutiach.

Tútorský systém podporuje individuálny prístup ku každému dieťaťu a zameriava sa na rast jeho osobnosti. Nejde o vzdelávaciu metódu.

Ako systém funguje?

  • Tutoringu sa vždy zúčastňujú tri osoby: tútor (spravidla niektorý z učiteľov, prípadne riaditeľ), otec a matka.
  • Účasť oboch rodičov je nevyhnutná. Výstupom stretnutia je stanovenie konkrétnych a jasných cieľov, ktorých vyhodnotenie prebieha na najbližšom stretnutí
  • Frekvencia stretnutí je 3-krát ročne, prípadne aj častejšie, ak si to rodičia želajú alebo to dieťa potrebuje.
  • Tútor aj rodičia prichádzajú na stretnutie pripravení, s poznámkovým blokom. Rodičia si pripravia otázky, tútor má zhromaždené všetky informácie o dieťati a jeho situácii v škôlke.
  • Rodičia zdieľajú s tútorom svoje predstavy, čo u dieťaťa chcú rozvíjať, prípadne aký majú s dieťaťom plán v budúcnosti, tútor hľadá spôsob, ako im v tom škôlka môže pomôcť.
  • Úlohou tútora je podporovať rodičov v ich vízii. Tútor prináša rodičom informácie o chovaní dieťaťa v škôlke a získava informácie o činnosti dieťaťa mimo škôlku a o jeho charaktere. Pomáha rodičom zamerať sa na všetky aspekty rozvoja osobnosti.
  • Na všetky preberané situácie a správanie sa hľadí pozitívne, cieľom je dieťa kvalitne rozvíjať a nie rodičov karhať. Tútor a rodičia spoločne diskutujú a hľadajú riešenie.
  • Z každej schôdzky je urobený zápis, ktorý je archivovaný, aby mohol byť v prípade potreby použitý.
  • Medzi jednotlivými schôdzkami rodičia uplatňujú zvolenú stratégiu predovšetkým tým, že trávia čas s dieťaťom a venujú sa mu.

Páči sa vám naša filozofia?

Prihláste svoje dieťa!

Chcete sa stretnúť?

Zavolajte nám!

 

911 786 300

911 786 301

Máte otázku?

Napíšte nám!

Oslovila Vás naša práca?

Pomôžte nám rásť!