Príspevok na školu a ostatné poplatky

Materská škola Pramienok je zaradená do siete škôl a školských zariadení, vďaka čomu na každé dieťa dostávame dotáciu zo štátneho rozpočtu. Tento príspevok však nie je postačujúci a na pokrytie prevádzkových nákladov materskej školy vyberáme od rodičov príspevok na školu

Pri zápise dieťaťa sa uhrádza jednorázové zápisné.

Poplatky za stravu sa hradia samostatne.

Snažíme sa o to, aby sa finančná situácia rodiny nestala prekážkou pre prijatie dieťaťa do našej materskej školy. Poskytujeme súrodenecké zľavy a rodičom umožňujeme platiť školné za 11 mesiacov v dvoch alebo jednej splátke, vďaka čomu môžu ušetriť významnú časť na nákladoch za školu. V odôvodnených prípadoch sme pripravení dohodnúť sa na individuálnej výške školného. Bližšie informácie Vám radi poskytneme na osobnom stretnutí.

Príspevok na školu zahŕňa:

 • odbornú starostlivosť pedagogickými zamestnancami
 • hrové aktivity v anglickom jazyku každý deň
 • všetky pomôcky potrebné na výchovno-vzdelávací proces – pomôcky potrebné na praktický život v MŠ, učebnice, zošity, perá, ceruzky, farby, farbičky, výkresy, nožnice, ďalšie materiály na výtvarnú výchovu, pracovné vyučovanie, odborná a doplnková literatúra …
 • hygienické potreby
 • posteľné prádlo ako aj jeho pravidelné pranie
 • návštevu múzeí, galérií, kultúrnych podujatí, CVČ, divadielka v škôlke, výtvarné a umelecké workshopy
 • triedne a celoškolské výlety
 • doprava na všetky podujatia
 • darčeky pre deti k narodeninám, pri príležitosti Mikuláša, Vianoc, Veľkej noci, na konci školského roka
 • rozlúčková oslava a darček pre predškolákov
 • tútorské stretnutia a výchovné poradenstvo
 • komplexné zabezpečenie prevádzky a dobrého chodu materskej školy

Spôsob platby

Informácie k úhrade

 

Všetky platby sa uhrádzajú na rovnaké číslo účtu podľa podmienok dohodnutých medzi materskou školou a zákonnými zástupcami dieťaťa.

V popise platby je potrebné vždy uviesť typ platby – zápisné/školné/strava.

 

Číslo účtu pre úhradu platieb
2921876831/1100
IBAN: SK 25 1100 0000 0029 2187 6831
TATR SK BX

Výška príspevku na školu

 

 

CELODENNÁ STAROSTLIVOSŤ

Mesačná platba

485 EUR

Ročný príspevok na školu za celodennú dochádzku vo výške 5.335€ je hradené v rovnomerných mesačných platbách počas 11 mesiacov vždy k 15. dňu v mesiaci vopred.

Dve platby

2 505 EUR

Ročné školné vo výške 5.005€ je uhradené v dvoch rovnomerných splátkach k 15.8. a 15.1. príslušného školského roka. Pri tejto platbe ušetríte približne jednu mesačnú platbu.

Jedna platba

4 675 EUR

Ročný príspevok na školu vo výške 4.675€ je hradený v jednej platbe k 15.8. príslušného školského roka. Pri tejto platbe ušetríte približne dve mesačné platby.

POLDENNÁ STAROSTLIVOSŤ

Mesačná platba

405 EUR

Ročný príspevok na školu pri poldennej dochádzke a mesačnej platbe predstavuje 4.455€. 11 mesačných platieb sa uhrádza k 15. dňu v mesiaci vopred.

Dve platby

2 065 EUR

Ročný príspevok na školu pri poldennej dochádzke a úhrade v dvoch platbách predstavuje 4.235€. Dve rovnomerné platby sa uhrádzajú k 15.8. a 15.1. príslušného školského roka. Pri tejto platbe ušetríte približne jednu mesačnú platbu

Jedna platba

4 015 EUR

Ročný príspevok na školu vo výške 4.015€ je hradený v jednej platbe k 15.8. príslušného školského roka. Pri tejto platbe ušetríte približne dve mesačné platby.

OSTATNÉ POPLATKY

Jednorázové zápisné

485 EUR

Zápisné slúži na pokrytie administratívnych nákladov súvisiacich so zápisom dieťaťa do materskej školy. Pri ukončení dochádzky do SMŠ Pramienok z dôvodu nástupu do základnej školy sa zápisné vracia v plnej výške ak dieťa navštevovalo SMŠ Pramienok minimálne 16 mesiacov.

Mesačné stravné

od 100 EUR

Pre viac informácií o poskytovanej strave, diétach a cene stravnej jednotky kliknite a čítajte ďalej na stránke "Stravovanie".