ŠKOLNÉ

Nakoľko sme škôlka zaradená do siete škôl a školských zariadení, na každé dieťa dostávame dotáciu zo štátneho rozpočtu. Tento príspevok však nie je postačujúci na pokrytie prevádzkových nákladov škôlky.

Určitú časť príjmov združenia tvoria dary rodičov, externých darcov, príjmy z 2%, grantov a dotácií.

Pre pokrytie prevádzkových nákladov vyberáme školné.

Jednorázové zápisné

435 EUR

Zápisné slúži na pokrytie administratívnych nákladov súvisiacich so zápisom dieťaťa do škôlky. Pri ukončení dochádzky do SMŠ Pramienok z dôvodu nástupu do základnej školy sa zápisné vracia v plnej výške ak dieťa navštevovalo SMŠ Pramienok minimálne 15 mesiacov.

VÝŠKA ŠKOLNÉHO

Celodenná starostlivosť

435 EUR mesačne

Mesačné školné pri celodennej starostlivosti.

Poldenná starostlivosť

355 EUR mesačne

Mesačné školné pri poldennej starostlivosti.

Snažíme sa o to, aby sa finančná situácia rodiny nestala prekážkou pre prijatie dieťaťa do našej škôlky. V odôvodnených prípadoch sme pripravení dohodnúť sa na individuálnej výške školného. Bližšie informácie Vám radi poskytneme na osobnom stretnutí. Poskytujeme tiež súrodenecké zľavy a rodičom umožňujeme platiť školné za 11 mesiacov v dvoch alebo troch splátkach, vďaka čomu môžu ušetriť významnú časť na nákladoch za školné.

SPÔSOBY PLATBY

Celodenná starostlivosť

2 175 EUR

Ročné školné v dvoch splátkach

Celodenná starostlivosť

3 905 EUR

Ročné školné v jednej splátke

Poldenná starostlivosť

1 845 EUR

Ročné školné v dvoch splátkach

Poldenná starostlivosť

3 465 EUR

Ročné školné v jednej splátke.

ÚHRADA ŠKOLNÉHO


Školné sa platí vždy vopred, najneskôr do 15. dňa v mesiaci predchádzajúceho obdobiu, za ktoré sa platí školné.

Číslo účtu pre platbu školného
2921876831/1100
IBAN: SK 25 1100 0000 0029 2187 6831
TATR SK BX