ŠKOLNÉ

Nakoľko sme škôlka zaradená do siete škôl a školských zariadení, na každé dieťa dostávame dotáciu zo štátneho rozpočtu. Tento príspevok však nie je postačujúci na pokrytie prevádzkových nákladov škôlky.

Určitú časť príjmov združenia tvoria dary rodičov, externých darcov, príjmy z 2%, grantov a dotácií.

Pre pokrytie prevádzkových nákladov vyberáme školné.

ZÁPISNÉ

365 €

JEDNORÁZOVO

ZÁPISNÉ

Zápisné slúži na pokrytie administratívnych nákladov súvisiacich so zápisom dieťaťa do škôlky. Pri ukončení dochádzky do SMŠ Pramienok z dôvodu nástupu do základnej školy sa zápisné vracia v plnej výške ak dieťa navštevovalo SMŠ Pramienok minimálne 15 mesiacov.

VÝŠKA ŠKOLNÉHO

365 €

MESAČNE

CELODENNÁ STAROSTLIVOSŤ

Mesačné školné pri celodennej starostlivosti.

245 €

MESAČNE

POLDENNÁ STAROSTLIVOSŤ

Mesačné školné pri poldennej starostlivosti.

ZĽAVY

Snažíme sa o to, aby sa finančná situácia rodiny nestala prekážkou pre prijatie dieťaťa do našej škôlky. V odôvodnených prípadoch sme pripravení dohodnúť sa na individuálnej výške školného. Bližšie informácie Vám radi poskytneme na osobnom stretnutí. Poskytujeme tiež súrodenecké zľavy a rodičom umožňujeme platiť školné za 11 mesiacov v dvoch alebo troch splátkach, vďaka čomu môžu ušetriť významnú časť na nákladoch za školné.

Platenie ročného školného v splátkach

Celodenná starostlivosť

Ročné školné v troch splátkach

1.225€

Ročné školné v dvoch splátkach

1.615€

Poldenná starostlivosť

Ročné školné v troch splátkach

825€

Ročné školné v dvoch splátkach

1.125€

ÚHRADA ŠKOLNÉHO


Školné sa platí vždy vopred, najneskôr do 20. dňa v mesiaci predchádzajúceho obdobiu, za ktoré sa platí školné.

Číslo účtu pre platbu školného
2921876831/1100
IBAN: SK 25 1100 0000 0029 2187 6831
TATR SK BX

SÚKROMNÁ MATERSKÁ ŠKOLA PRAMIENOK

ponúka milujúcu a podnetnú starostlivosť pre deti vo veku od dvoch rokov až po začatie povinnej školskej dochádzky. Vedieme deti s láskyplnou pozornosťou s dôrazom na úzku spoluprácu s rodičmi. V škôlke podporujeme kresťanské hodnoty, je však otvorená pre všetky rodiny bez ohľadu na ich vierovyznanie.

           

KONTAKTUJTE NÁS