Moderná pedagogika a inovácie

Ako materská škola zaradená v sieti škôl a školských zariadení SR, ponúkame všestranný rozvoj detí vo všetkých vzdelávacích oblastiach, ktoré obohacujeme o moderné formy a metódy výuky. Vychádzame z dokumentu Štátny vzdelávací program, ktorý definuje šesť vzdelávacích oblastí – jazyk  a komunikácia, matematika a práca s informáciami, človek a príroda, umenie a kultúra, človek a spoločnosť, zdravie a pohyb.

Všetky tieto oblasti u detí rozvíjame, pričom pri našej práci uplatňujeme overené moderné vzdelávacie metódy a stratégie, neustále rozširujeme naše poznatky a vzdelávame sa v nových metódach práce, aby bolo naše vzdelávanie inovatívne. Vyberáme metódy, ktoré podporujú náš prístup vo výchove a vzdelávaní detí.

Našich pedagógov podporujeme vo vzdelávaní sa v jednotlivých metódach výuky, povzbudzujeme ich k tomu, aby prinášali inovácie do vzdelávania detí a vypracovávame si interné metodiky k jednotlivým metódam a oblastiam práce s deťmi, aby sme mohli vždy ponúkať to najlepšie pre vaše deti.

Raná stimulácia

Program ranej stimulácie

Raná stimulácia je dynamický blok, ktorý spája v sebe prvky niekoľkých vzdelávacích metód formou zábavy a hier, aby tieto aktivity pomáhali všestranne rozvíjať schopnosti detí a prinášali pozitívne emócie a radostné prežívanie.

Metóda Glenna Domana

Metóda Glena Domana využíva schopnosti detského mozgu lepšie vnímať. Pomáha u detí rozvíjať koncentráciu, pamäť a napomáha rozšíreniu ich slovnej zásoby. Metóda pozostáva z tzv. “flashcards” – obrázkov tematicky zameraných na rozvoj predčitateľskej a matematickej gramotnosti a encyklopedických vedomostí.

Jolly Phonics

Hrové aktivity v anglickom jazyku

Anlický jazyk si deti osvojujú prirodzeným spôsobom pri hrových aktivitách v anglickom jazyku, ktoré realizujeme v materskej škole každý deň. V každej triede je učiteľka, ktorá má tieto aktivity na starosti. Hlavnou aktivitou, cez ktorú si deti osvojujú jazyk je hra. Preto sú aktivity s deťmi vedené tak, aby pôsobili na emócie detí. Konkrétne slová a frázy si potom spájajú so zážitkom. Pri výučbe používame hračky, bábky, veci, lebo sú konkrétnejšie ako obrázky a tiež rytmizáciu, ktorá napomáha osvojovaniu si reči.

Pri hrových aktivitách sa uplatňuje metodika Jolly Phonics, ktorá pomáha deťom lepšie spoznávať hlásky v anglických slovách, rytmiku anglických slov ako aj výslovnosť, metodika CLIL (Content Language Integrated Learning) – každá učiteľka absolvovala kurz tejto metodiky v Írsku a tiež metóda TPR (total physical response).

Hejného metóda

Hejného metóda

tento text pre vás pripravujeme …

Eľkonin

Metóda fonematického uvedomovania podľa Prof. Eľkonina

Tento text pre vás pripravujeme …

Hudobná výchova

Vytváranie sveta hudby okolo dieťaťa má nezanedbateľný vplyv pre vývoj poznávacích procesov. Skorá hudobná edukácia povzbudzuje intelektuálne sféry, ktoré nie sú v takej miere využívané v žiadnej inej oblasti.

Každý mesiac deti počúvajú skladby od dvoch vybraných interpretov klasickej barokovej hudby, v bežných edukačných aktivitách sa využívajú rôzne hudobno-pohybové bloky, pri ktorých si deti precvičujú rytmiku a učia sa rôzne pesničky.

Kódovanie

STEAM aktivity

Metóda STEAM (ang. Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) je vzdelávací model zameraný na budovanie kompetencií dieťaťa dôležitých pre jeho budúcnosť.

STEAM metóda podporuje u dieťaťa výpočtové myslenie (alebo skrátene CT), riešenie problémov, pri ktorom sa navzájom prepájajú pravá a aj ľavá hemisféra. Zahŕňa analýzu problému a nájdenie najlepšieho možného riešenia prostredníctvom na seba nadväzujúcich krokov – rozdelenie úlohy/problému na samostatné, odlišné časti, identifikácia podobností medzi jednotlivými časťami, rozpoznanie relevantných informácií a príležitostí na zjednodušenie problému, implementácia všetkých údajov a vytvorenie rozumného a efektívneho riešenia. Čím viac dieťa praktizuje  výpočtové myslenie a takýto prístup k riešeniu úloh, či každodenných situácií, tým lepšie bude môcť takéto myslenie rýchlo a efektívne aplikovať v situáciách, ktoré si to vyžadujú. Všetky aktivity sú realizované bez použitia displejov.

Vďaka tejto metóde deti podporujeme u detí zručnosti a schopností, ktoré môžeme jednoducho pomenovať ako konštruktívne, logické a kreatívne riešenie problémov a kritické myslenie, čo im uľahčí použitie tohoto prístupu v ich budúcom povolaní. Táto metóda ich nabáda a privádza k ľahšiemu zvládaniu prekážok a tvorivému riešeniu úloh. Vďaka tejto metóde získavajú aj praktické skúsenosti s vedou, technikou, inžinierstvom, umením a matematikou.

Túto metódu sme implementovali aj vďaka grantu Eramus+ a máme možnosť ju v materskej škole naplno a kvalitne využívať.

Projektové vyučovanie

Projektové vyučovanie

Pri našich edukačných aktivitách uplatňujeme aj prvky projektového vyučovania. Edukačný blok v sebe spája aktivity z rôznych vzdelávacích oblastí, ktoré sú vďaka kreativite našich pani učiteliek vhodne poprepájané tak, že vytvárajú ucelený blok. Vďaka tomuto prístupu sa deti oboznamujú s istou oblasťou zapájaním viacerých zmyslov, čo uľahčuje a zároveň urýchľuje ich proces učenia sa.

Šport

Šport

Vedieme deti k pohybu a športovaniu, aby získavali pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám, ktoré sú dôležité nielen pre ich fyzickú kondíciu, ale aj budovanie základov zdravého životného štýlu. Nenahraditeľný prínos majú aj pri rozvoji psychomotoriky. Pre deti je šport najmä zábava a ani netušia, aký dôležitý je pre ich budúci úspech v učení. Aj preto sa cielené športové aktivity konajú v MŠ každý deň. Fyzickú zdatnosť u detí rozvíjame cielene zameranými cvičeniami, či športovými kurzami.

Vynikajúce podmienky na športovanie majú deti aj počas každodenného pobytu na našom ihrisku. Tu si môžu zvoliť aktivity v závislosti od veku, individuálnych schopností či náročnosti hrových prvkov.