Moderná pedagogika a inovácie

V našej práci uplatňujeme overené moderné vzdelávacie metódy a stratégie, neustále rozširujeme naše poznatky a vzdelávame sa v nových metódach práce, aby bolo naše vzdelávanie inovatívne. Vyberáme však len metódy, ktoré podporujú náš prístup vo výchove a vzdelávaní detí.

Našich pedagógov podporujeme vo vzdelávaní sa v jednotlivých metódach výuky, povzbudzujeme ich k tomu, aby prinášali inovácie do vzdelávania detí a vypracovávame si interné metodiky k jednotlivým metódam a oblastiam práce s deťmi, aby sme mohli vždy ponúkať to najlepšie pre vaše deti.

 

Ako materská škola zaradená v sieti škôl a školských zariadení SR, ponúkame všestranný rozvoj detí vo všetkých vzdelávacích oblastiach, ktoré obohacujeme o moderné formy a metódy výuky.

Program ranej stimulácie

Raná stimulácia je dynamický blok, ktorý spája v sebe prvky niekoľkých vzdelávacích metód formou zábavy a hier, aby tieto aktivity pomáhali všestranne rozvíjať schopnosti detí a prinášali pozitívne emócie a radostné prežívanie.

Metóda Glenna Domana

Metóda Glena Domana využíva schopnosti detského mozgu lepšie vnímať. Pomáha u detí rozvíjať koncentráciu, pamäť a napomáha rozšíreniu ich slovnej zásoby. Metóda pozostáva z tzv. “flashcards” – obrázkov tematicky zameraných na rozvoj predčitateľskej a matematickej gramotnosti a encyklopedických vedomostí.

8 inteligencií podľa Howarda Gardnera

Tento text pre vás pripravujeme …

 

Hejného matematika

tento text pre vás pripravujeme …

Metóda fonematického uvedomovania podľa Eľkonina

Tento text pre vás pripravujeme …

Poznávanie klasických hudobných a výtvarných diel

tento text pre vás pripravujeme …

Hrové aktivity v anglickom jazyku a angličtina metódou Jolly Phonics

Súčasťou denného programu v materskej škole Pramienok sú hrové aktivity v anglickom jazyku alebo angličtina metódou Jolly Phonics. V každej triede je učiteľka, ktorá má tieto aktivity na starosti. Hlavnou aktivitou, cez ktorú si deti osvojujú jazyk je hra. Preto sú aktivity s deťmi vedené tak, aby pôsobili na emócie detí. Konkrétne slová a frázy si potom spájajú so zážitkom. Pri výučbe používame hračky, bábky, veci, lebo sú konkrétnejšie ako obrázky a tiež rytmizáciu, ktorá napomáha osvojovaniu si reči.

Šport

Vedieme deti k pohybu a športovaniu, aby získavali pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám, ktoré sú dôležité nielen pre ich fyzickú kondíciu, ale aj budovanie základov zdravého životného štýlu. Nenahraditeľný prínos majú aj pri rozvoji psychomotoriky. Pre deti je šport najmä zábava a ani netušia, aký dôležitý je pre ich budúci úspech v učení. Aj preto sa cielené športové aktivity konajú v MŠ každý deň.

Vynikajúce podmienky na športovanie majú deti aj počas každodenného pobytu na našom ihrisku. Tu si môžu zvoliť aktivity v závislosti od veku, individuálnych schopností či náročnosti hracích prvkov.

Štátny vzdelávací program definuje šesť vzdelávacích oblastí: 

  • Jazyk  a komunikácia
  • Matematika a práca s informáciami
  • Človek a príroda
  • Umenie a kultúra
  • Človek a spoločnosť
  • Zdravie a pohyb

 

Priblížime vám, ako jednotlivé oblasti rozvíjame u detí. 

Jazyk a komunikácia

Tento text pre vás pripravujeme …

Matematika a práca s informáciami

Tento text pre vás pripravujeme …

Človek a príroda

Tento text pre vás pripravujeme …

 

Umenie a kultúra

Tento text pre vás pripravujeme …

 

Človek a spoločnosť

Tento text pre vás pripravujeme …

Zdravie a pohyb

Tento text pre vás pripravujeme …