Edukačný program

Vzdelávací model implementovaný v materskej škole Pramienok je založený na formovaní celého človeka a zahŕňa všetky aspekty jeho osobnosti. Chceme každému dieťaťu vytvoriť podmienky, v ktorých bude môcť naplno rozvinúť svoj potenciál a dosiahnuť najvyšší možný rozvoj svojich schopností a zručností. Prostredníctvom spolupráce s rodičmi – prvými a hlavnými vychovávateľmi dieťaťa – poskytujeme deťom vysokú úroveň vzdelania, ktorá zodpovedá potrebám konkrétneho dieťaťa.

 

Vzdelávanie chápeme nielen ako vštepovanie vedomostí, ale aj ako formovanie návykov, rozvíjanie cností, budovanie silného charakteru a rozvíjanie hodnotných vzťahov s ostatnými. Zahrnutie celej osoby do vzdelávacieho procesu sa nazýva personalizácia vzdelávania alebo personalizované vzdelávanie (z latinského slova persona alebo osoba).

 

Jednoducho povedané, holistické vzdelávanie človeka je o venovaní osobitnej pozornosti piatim oblastiam.