O materskej škole Pramienok

* Súkromná materská škola „Pramienok“, Gercenova 10, 85101 Bratislava funguje od šk.roku 2013/2014. Zriaďovateľom je ASROW, o.z. /Asociácia rodičov pre výchovu a vzdelávanie/. Projekty občianskeho združenia sú inšpirované podobnými projektmi po celom svete, majú neziskový charakter a všetky príjmy sú použité na rozvoj jeho aktivít.

* Naša škôlka je zaradená do siete škôl a školských zariadení. Výchova a vzdelávanie detí prebieha v súlade so Štátnym výchovno-vzdelávacím programom pre materské školy

* Materská škola funguje podľa princípov celosvetovo osvedčeného vzdelávacieho systému založeného na spolupráci rodičov a škôlky pri výchove detí

* Podobné projekty nájdete vo viac ako 500 školských zariadeniach v 60 krajinách po celom svete

* Vďaka tútorskému systému máme individuálny prístup ku každému dieťaťu a rodine

* Náš vzdelávací program je zameraný na komplexný rozvoj poznania a myslenia

* Súčasťou programu je vzdelávanie v súlade s kresťanskými hodnotami, jazykové bloky, hudobná, športová a kultúrna výchova

* Zameriavame sa na formovanie a rozvoj charakteru. Každý mesiac sa cielene venujeme vybranej charakterovej vlastnosti a sociálnej zručnosti

* Spojením vzdelávacieho programu, tútorskému systému a formovania charakteru ponúkame jedinečný výchovno-vzdelávací model, ktorého cieľom je celostný a harmonický rozvoj dieťaťa

* Škôlka je v prevádzke od pondelka do piatku v čase 7,00-17,00 hod.

* Poskytujeme celodennú výchovnú starostlivosť pre deti od 3-6 rokov a pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Poskytujeme aj možnosť poldenného pobytu.

* Materská škola je trojtriedna, každá trieda je vybavená samostatným sociálnym zariadením prispôsobeným veku detí v danej triede.

* Pre deti je pripravené praktické a vkusné jednotné oblečenie, ktoré je možné zakúpiť si v škôlke.

* Materská škola zabezpečuje deťom stravu – desiata, obed, olovrant dovozom z cateringovej spoločnosti. Dbáme o to, aby mali pestrú a hodnotnú stravu, dostatok čerstvého ovocia a zeleniny. V prípade potreby vieme zabezpečiť stravu aj pre deti s diétnymi obmedzeniami.

* Priestory materskej školy sa nachádzajú v oddelenej časti na prízemí existujúcej Spojenej školy Svätej rodiny. K materskej škole prislúcha aj novovybudované ihrisko, ktoré je samostatne oddelené od školského dvora.

* Každý mesiac deti absolvujú výlet alebo návštevu divadla, výstavy alebo inú zaujímavú akciu.

* Materská škola prijíma deti priebežne alebo na začiatku školského roka na základe prihlášky a osobného stretnutia s členom vedenia materskej školy.

* Na pokrytie prevádzkových nákladov vyberáme školné, významnú časť príjmov však tvoria dary jeho členov, rodičov, externých darcov, príjem z 2% daní ako aj prostriedky získané z grantov.

* Zamestnanci škôlky a rodičia sa riadia Školským poriadkom, s ktorým sú rodičia oboznámení pri nástupe do škôlky.

Poskytujeme milujúcu a podnetnú starostlivosť pre deti vo veku od 3 rokov až po začatie povinnej školskej dochádzky. Založenie materskej školy je výsledkom osobnej iniciatívy rodičov, ktorí si okrem kvalitného vzdelávania želajú svoje deti vychovávať v slobode tak, aby z nich vyrástli vyrovnané a harmonické osobnosti. Učíme deti vkladať do ľudského konania zdravý rozum, slobodnú vôľu a sociálny cit. Pri tomto našom poslaní vychádzame z princípov celosvetovo osvedčeného vzdelávacieho systému založeného na spolupráci rodičov a školy pri výchove detí. Táto spolupráca predstavuje základ pre harmonické zladenie výchovy detí doma a v škole. Materská škola sa tak stáva predĺženou rukou rodiny. Vďaka pravidelnými individuálnym konzultáciám s rodičmi, ktoré sú súčasťou tútorského systému je prístup ku každému dieťaťu a rodine individuálny. 

Vytvárame deťom bezpečné a podnetné prostredie pre vyrovnaný rozvoj detskej osobnosti s ohľadom na jeho individualitu a záujmy.

V materskej škole vládne katolícky duch, poskytujeme kvalitný vzdelávací program zameraný na komplexný rozvoj poznania a myslenia formou hier, aby bolo pre deti učenie zábavou a aby im tieto aktivity sprostredkovali príjemné zážitky a pozitívne emócie. Súčasťou programu sú jazykové bloky, hudobná, športová a kultúrna výchova. Veľký dôraz kladieme na rozvoj charakteru a získavanie dobrých návykov. Vedieme deti k tomu, aby sa rozhodovali samostatne, jednali slobodne, poctivo plnili svoje povinnosti a niesli zodpovednosť za svoje činy. Rozvíjame u detí pozitívne charakterové vlastnosti ako sú zdvorilosť, veľkorysosť, či zmysel pre poriadok. Každý mesiac sa cielene venujeme vybranej charakterovej vlastnosti a sociálnej zručnosti. Spojením vzdelávacieho programu, tútorského systému a formovania charakteru ponúkame jedinečný výchovno-vzdelávací model, ktorého cieľom je všestranný a harmonický rozvoj dieťaťa.