Hlavné piliere našej výchovy a vzdelávania

Materská škola Pramienok je súčasťou neformálnej globálnej siete škôl, ktoré spája to, že majú jednotné hlavné piliere výchovy a vzdelávania. Týmito piliermi sú – úzka spolupráca rodiny a školy, moderné pedagogické metódy, program rastu, tútorský systém, kresťanské hodnoy a jednotné oblečenie. V každej krajine patria tieto školy medzi najkvalitnejšie a uznávané vzdelávacie inštitúcie. S viacerými školami sme v osobnom kontakte a máme možnosť od nich čerpať inšpiráciu. Vďaka grantu Erasmus+ a získaniu akreditácie Erasmus+ sme mali možnosť navštiviť viaceré z nich a osobne si odovzdať skúsenosti z praxe.

Úzka spolupráca rodiny a školy

Úzka spolupráca rodiny a školy zhŕňa ponuku vzdelávacích a voľnočasových aktivít ako sú prednášky, kurzy, workshopy, námety na rodinné aktivity, spoločné stretnutia, výlety otcov s deťmi, brigády na školskom dvore.

Najdôležitejšou súčasťou je pravidelná, pravdivá a otvorená komunikácia, ku ktorej nám napomáha aj tútorský systém.

Moderné pedagogické metódy

V našej práci uplatňujeme overené moderné vzdelávacie metódy a stratégie, neustále rozširujeme naše poznatky a vzdelávame sa v nových metódach práce, aby bolo naše vzdelávanie inovatívne. Vyberáme však len metódy, ktoré podporujú náš prístup vo výchove a vzdelávaní detí.

Našich pedagógov podporujeme vo vzdelávaní sa v jednotlivých metódach výuky, povzbudzujeme ich k tomu, aby prinášali inovácie do vzdelávania detí a vypracovávame si interné metodiky k jednotlivým metódam a oblastiam práce s deťmi, aby sme mohli vždy ponúkať to najlepšie pre vaše deti.

 

Ako materská škola zaradená v sieti škôl a školských zariadení SR, ponúkame všestranný rozvoj detí vo všetkých vzdelávacích oblastiach, ktoré obohacujeme o moderné formy a metódy výuky.

Program rastu

Program rastu v sebe zahŕňa rozvoj charakterových vlastností a získavanie dobrých návykov. Počas celého roka pomáhame deťom v každodenných činnostiach rozvinúť a upevňovať vlastnosti ako napr. vytrvalosť, trpezlivosť, pracovitosť, priateľstvo, pravdovravnosť.  Tieto a ďalšie cnosti majú citlivé obdobie práve v predškolskom veku.

Osobitná pozornosť sa venuje téme socializácie a samostatnosti. Každý mesiac sa u detí rozvíja jeden dobrý návyk z oblasti vzťahu k druhým ľuďom napr. z oblasti spoločenského správania a sociálnych vzťahov.

Tútorský systém

Tútorský systém podporuje individuálny prístup ku každému dieťaťu a zameriava sa na rast jeho osobnosti. Nejde o vzdelávaciu metódu, ale o spoločnú starostlivosť rodičov a tútora pri harmonickom rozvoji osobnosti a charakteru dieťaťa. Cieľom je všestranný rozvoj, nielen rozvíjanie jednej stránky jeho osobnosti.

Kresťanské hodnoty

Kresťanské hodnoty

U detí podporujeme morálne a kultúrne hodnoty založené na kresťanskom vnímaní človeka a sveta – úcta k sebe samému, úcta k druhým, rešpektujúce správanie, vnímanie potrieb druhých a sociálne cítenie. Sme otvorení všetkým rodinám, ktoré rešpektujú naše hodnoty, bez ohľadu na ich svetonázor.

Jednotné oblečenie detí a učiteľov

V materskej škole Pramienok deti aj učitelia používajú jednotné oblečenie.

Pri nosení jednotného oblečenia sa deti aj pani učiteľky viac sústreďujú na tvár, čím viac vnímajú individuálne črty konkrétneho dieťaťa, pozitívne to vplýva na úroveň koncentrácie detí ako aj učiteľov, nakoľko ich pozornosť nie je odpútavaná rozmanitými motívmi bežného detského oblečenia.