PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

D eti sa do našej materskej škôlky prijímajú na začiatku školského roku alebo počas školského roku, ak sú voľné miesta, na základe písomnej žiadosti rodiča.
Neoddeliteľnou súčasťou prijímania dieťaťa je osobné stretnutie s oboma rodičmi. Na prvom stretnutí predstavíme škôlku z organizačno-pedagogického hľadiska. Rodičia majú možnosť spýtať sa na všetko, čo ich ohľadom škôlky zaujíma. Získajú tak ucelenú predstavu o tom, ako škôlka funguje a ako sa s deťmi pracuje.
V prípade potreby, môže nasledovať finančné stretnutie, kde sa dohodnú platby individuálne s každou rodinou.

 

 

Zaujala Vás naša škôlka? Chcete vedieť viac?

Navštívte nás, ste u nás vítaní.

Stretnutie

Stretnutie si môžete dohodnúť mailom na zita.miklosovicova@asrow.sk alebo telefonicky na čísle 0904 277 688.

Adaptačný proces

Adaptácia dieťaťa na škôlku môže trvať jeden až tri mesiace. Priebeh adaptácie dohodneme s každým rodičom individuálne.

Komunikácia rodičov a škôlky

Ako s nami rodič komunikuje

Čítať viac

Adaptácia detí v škôlke

Prečítajte si spôsob prípravy dieťaťa na škôlku.

Čítať viac

Čo potrebuje dieťa do škôlky

Prečítajte si zoznam vecí potrebných do škôlky.

Čítať viac

ŠKOLSKÝ PORIADOK

Š kolský poriadok je určený zamestnancom a rodičom a upravuje podmienky prevádzky, výchovy a vzdelávania v SMŠ Pramienok, ako aj povinnosti učiteľov a pravidlá pre rodičov.
Školský poriadok pre súkromnú materskú školu Pramienok je vypracovaný v zmysle zákona č. 245/2008Z.z. o výchove a vzdelávaní /ďalej len „školský zákon“/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa vyhlášky o materskej škole č. 306/2008 Z.z. v znení jej novely č. 308/2009 Z.z. /ďalej len „vyhláška o MŠ“), pracovného poriadku pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení vydaného Ministerstvom školstva SR a s prihliadnutím na špecifické podmienky Súkromnej materskej školy, Gercenova 10, 851 01 Bratislava /ďalej len „materská škola“/.
So Školským poriadkom sú rodičia oboznámení pri nástupe do škôlky a je sprístupnený k nahliadnutiu na nástenke v priestoroch škôlky.

PRIHLÁŠKA DO MŠ

ONLINE PRIHLÁŠKA DO MŠ

Vyplňte online prihlášku do MŠ Pramienok pre zjednodušenie príjmacieho procesu.

Vyplniť Online Prihlášku

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

 

DOKUMENT

LINK NA STIAHNUTUE

1
ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA
 OTVORIŤ A STIAHNUŤ
2
DOTAZNÍK
OTVORIŤ A STIAHNUŤ
3
POTVRDENIE O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI
OTVORIŤ A STIAHNUŤ
4
ČESTNÉ PREHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI DIEŤAŤA
OTVORIŤ A STIAHNUŤ
5
ČESTNÉ PREHLÁSENIE NA ZAPOČÍTANIE DIEŤAŤA DO ZBERU ÚDAJOV
 
OTVORIŤ A STIAHNUŤ
6
SPLNOMOCNENIE
OTVORIŤ A STIAHNUŤ

 

ŠKOLNÉ

AKO JE ŠKÔLKA FINANCOVANÁ

Prečítajte si ako je naša škôlka financovaná.

Čítať viac

VÝŠKA ŠKOLNÉHO

Cenník školného podľa rôznych kategórií.

Čítať viac

AKO PLATIŤ ŠKOLNÉ

Ako uhradiť školné?

Čítať viac

STRAVOVANIE

VŠETKO O STRAVOVANÍ V NAŠEJ ŠKÔLKE

Koľko stojí strava a aký je jedálny lístok?

Čítať viac

KURZY A VZDELÁVANIE

KURZY PRE RODIČOV

Naša škôlka spolupracuje so Združením pre rozvoj rodiny, o.z., ktoré organizuje projekt „Akadémia rodiny“.

Čítať viac

KNIHY PRE RODIČOV

Náš výber odporúčaných kníh pre rodičov.

Čítať viac

SÚKROMNÁ MATERSKÁ ŠKOLA PRAMIENOK

ponúka milujúcu a podnetnú starostlivosť pre deti vo veku od dvoch rokov až po začatie povinnej školskej dochádzky. Vedieme deti s láskyplnou pozornosťou s dôrazom na úzku spoluprácu s rodičmi. V škôlke podporujeme kresťanské hodnoty, je však otvorená pre všetky rodiny bez ohľadu na ich vierovyznanie.

           

KONTAKTUJTE NÁS