Rastieme aj vďaka programu ERASMUS+

Kontinuálny profesijný rast nášho pedagogického i nepedagogického tímu je pre nás skutočným záväzkom, ktorý sa usilujeme napĺňať, podporovať a vytvárať pre neho podmienky. V súlade s našimi hodnotami, je vítané, ak každý učiteľ venuje svojmu vzdelávaniu a osobnému rozvoju aspoň 150 hodín ročne. Každý rok majú preto naši učitelia možnosť zúčastňovať sa rôznych kurzov a prednášok, ktoré súvisia so zameraním našej materskej školy a sú plne hradené zriaďovateľom.

Veľmi nás potešilo, keď sa otvorilo nové programové obdobie pre granty ERASMUS+ na obodobie 2021-2027, nakoľko to vnímame ako skvelú príležitosť pre vytvorenie možností vzdelávania aj v zahraničí. Takáto možnosť totiž prináša každému jednotlivcovi nie len zvyšovanie odborných poznatkov a kompetencií, získanie nových zručností vďaka pobytu v cudzom prostredí, využitie cudzích jazykov, ale aj špecifickú osobnú skúsenosť z kontaktu so zahraničnými pedagógmi, čo im umožňuje rozšíriť všeobecný rozhľad a získať novú perspektívu na ich každodennú prácu.

V roku 2021 sme požiadali o grant Erasmus+ v sektore „Školské vzdelávanie“ pre oblasť „Vzdelávacia mobilita jednotlivcov“ a to hneď prostredníctvom 2 žiadostí: 

  • Krátkodobá mobilita zamestnancov
  • Akreditácia

Pri oboch žiadostiach sme sa stali úspešnými žiadateľmi. 

 

V rámci projektu „Krátkodobá mobilita zamestnancov“ máme možnosť realizovať nasledovné typy aktivít na podporu profesijného rastu:

  • účasť na štruktúrovaných kurzoch alebo školeniach,
  • hospitácie (job shadowing) alebo pozorovanie v škole alebo v inej relevantnej zahraničnej inštitúcii,
  • hosťujúci odborníci: školy si môžu pozvať zahraničných kolegov alebo odborníkov na pomoc s novými metodami alebo výučbou.

Celková finančná suma, ktorú môžeme využiť na realizovanie týchto aktivít predstavuje 27.875€

Celý projekt prebieha od 4/2022 do 9/2023, zahŕňa v sebe prípravu na jednotlivé mobiliy, realizáciu jednotlivých mobilít v období 8/2022-8/2023 a bude ukončený podaním záverečnej správy do 30.septembra 2023.

 

Na základe získanej akreditácie budeme mať možnosť v programovom období 2021-2027 zjednodušeným procesom žiadať o grant na rôzne vzdelávacie aktivity. O všetkom vás budeme informovať prostredníctvom našich príspevkov na našej webovej stránke.

Sledujte nás ako sa vzdelávame vďaka grantu ERASMUS+

ERASMUS+: Technické a digitálne vzdelávanie pre učiteľov prostredníctvom metódy STEM

S cieľom ďalšieho profesijného rozvoja zamestnancov  sa naša súkromná materská škola zapojila do programu Erasmus+. Súčasťou projektu „Komplexný rozvoj detí predškolského veku“ je aj rozvoj a implementácia digitálneho vzdelávania detí v našej materskej škole, vďaka ktorému mohli pani učiteľky Evka a Katka vycestovať do Českej republiky. Organizácia PROEDU consulting je jediná v rámci krajín Európskej únie, ktorá pod záštitou programu [...]

CLIL (Content and Language Integrated Learning): PRACTICAL METHODOLOGY FOR PRE-PRIMARY TEACHERS (Ages 3-7)

Jednou z plánovaných vzdelávacích aktivít na naplnenie cieľov nášho projektu realizovaného vďaka grantu ERASMUS+ je kurz zameraný na vyučovanie anglického jazyka metódou CLIL (Content and Language Integrated Learning). Preto sa naša pani učiteľka Dominika absolvovala v auguste 2022 týždňový intenzívny kurz vo vzdelávacom centre interEducation v Dubline.   Deti sú u nás vedené podľa platných [...]

Krátkodobá mobilita žiakov a zamestnancov v školskom vzdelávaní (KA122-SCH)

Jedným z najdôležitejších pilierov materskej školy Pramienok sú naše pani učiteľky. Profesijný a osobný rozvoj učiteliek ako aj nepedagogických zamestnancov je zárukou neustáleho zvyšovania kvality vzdelávania a zavádzania inovácií vo vzdelávaní v našej materskej škole ako aj zvyšovania efektivity výchovno-vzdelávacieho procesu, či celého fungovania MŠ. Preto sme využili príležitosť zapojiť sa do programu Erasmus+ a vytvoriť tak príležitosti na získanie [...]