Hodnoty

01. Profesionalita

Profesionalitu vnímame ako najlepšie vykonanú prácu, do ktorej okrem vedomostí vkladáme srdce. Pri tvorbe našich výchovno-vzdelávacích postupov vychádzame z osvedčených pedagogických metód. Dbáme o svoj neustály osobný rast a sebazdokonaľovanie. 

02. Spolupráca s rodičmi

Rodičia sú prví a hlavní vychovávatelia svojich detí. Aktívne spolupracujeme s oboma rodičmi pri napĺňaní tejto ich jedinečnej úlohy. Každej rodine je preto k dispozícii tútor, ktorý spolupracuje s rodičmi pri výchove ich dieťaťa. Rodičom ponúkame aj rôzne formy vzdelávania zamerané na manželstvo a rodičovstvo.

03. Otvorenosť

Sme otvorení všetkým, ktorí rešpektujú naše hodnoty bez ohľadu na ich svetonázor.

04. Individuálny prístup

Uplatňujeme individuálny prístup ku každej osobe rešpektujúc jej slobodu a jedinečnosť, pomáhame jej spoznávať svoje silné i slabé stránky. Podporujeme osobitný prístup k výchove a vzdelávaniu chlapcov a dievčat, ktorý vychádza z ich prirodzených rozdielov. Rodinu vnímame v jej osobitej socio-ekonomickej situácií, a to nás motivuje pristupovať ku každej rodine individuálne.

05. Optimizmus

Vytvárame priateľské a harmonické prostredie na základe vzájomnej dôvery, pozitívneho pohľadu na ľudí a na každodenné situácie. Atmosféru, v ktorej sa netreba báť urobiť a priznať chybu, považujeme za jednu z ciest, ako sa poučiť a napredovať.

06. Sloboda a zodpovednosť

Slobodné rozhodovanie považujeme za dôležitý prejav zrelej osobnosti Deti vedieme k slobodnému rozhodovaniu a k prevzatiu osobnej zodpovednosti za svoje rozhodnutia.

07. Dobrovoľníctvo

Vytvárame priestor pre každého, kto má chuť a dobrú vôľu pomáhať. Sme presvedčení, že dobrovoľná služba druhým a spoločnosti pomáha pozitívne rozvíjať charakter.

08. Kresťanstvo

Podporujeme všetky morálne a kultúrne hodnoty založené na kresťanskom vnímaní človeka a sveta.