Kto sme

Sme súkromná materská škola, ktorá funguje od školského roku 2013/2014. Naša materská škola je zaradená do siete škôl a školských zariadení. Poskytujeme milujúcu a podnetnú starostlivosť pre deti vo veku od 3 rokov až po začatie povinnej školskej dochádzky.Založenie materskej školy je výsledkom osobnej iniciatívy rodičov, ktorí si okrem kvalitného vzdelávania želajú svoje deti vychovávať v slobode tak, aby z nich vyrástli vyrovnané a harmonické osobnosti. Učíme deti vkladať do ľudského konania zdravý rozum, slobodnú vôľu a sociálny cit. Pri tomto našom poslaní vychádzame z princípov celosvetovo osvedčeného vzdelávacieho systému založeného na spolupráci rodičov a škôlky pri výchove detí. Táto spolupráca predstavuje základ pre harmonické zladenie výchovy detí doma a v škôlke. Škôlka sa tak stáva predĺženou rukou rodiny. Vďaka pravidelnými individuálnym konzultáciám s rodičmi, ktoré sú súčasťou tútorského systému je prístup ku každému dieťaťu a rodine individuálny.

Vytvárame deťom bezpečné a podnetné prostredie pre vyrovnaný rozvoj detskej osobnosti s ohľadom na jeho individualitu a záujmy. V škôlke vládne katolícky duch. Poskytujeme kvalitný vzdelávací program zameraný na komplexný rozvoj poznania a myslenia formou hier, aby bolo pre deti učenie zábavou a aby im tieto aktivity sprostredkovali príjemné zážitky a pozitívne emócie. Súčasťou programu sú jazykové bloky, hudobná, športová a kultúrna výchova. Veľký dôraz kladieme na rozvoj charakteru a získavanie dobrých návykov. Vedieme deti k tomu, aby sa rozhodovali samostatne, jednali slobodne, poctivo plnili svoje povinnosti a niesli zodpovednosť za svoje činy. Rozvíjame u detí pozitívne charakterové vlastnosti ako sú zdvorilosť, veľkorysosť, či zmysel pre poriadok. Každý mesiac sa cielene venujeme vybranej charakterovej vlastnosti a sociálnej zručnosti. Spojením vzdelávacieho programu, tútorského systému a formovania charakteru ponúkame jedinečný výchovno-vzdelávací model, ktorého cieľom je všestranný a harmonický rozvoj dieťaťa.

Zriaďovateľom materskej školy je občianske združenie ASROW, o.z. /Asociácia rodičov pre výchovu a vzdelávanie/. Projekty občianskeho združenia sú inšpirované podobnými projektmi po celom svete, majú neziskový charakter a všetky príjmy sú použité na rozvoj jeho aktivít. Pre pokrytie prevádzkových nákladov vyberáme školné, významnú časť príjmov združenia však tvoria dary jeho členov, externých darcov, príjem z 2% daní ako aj prostriedky získané z grantov.

Španielsko

 

História podobných škôl a škôlok, aké zakladá aj občianske združenie ASROW sa začala v Španielsku v 50-tych rokoch minulého storočia. Skupina piatich rodín – tri z Barcelony, jedna z Terrassa a jedna zo Sabadellu sa spojili a zhodli sa v tom, že je potrebné vytvoriť rodinnú školu, ktorá by spĺňala ciele a očakávania, ktoré mali na vzdelanie svojich detí.

Rozhodli sa založiť školu Viaró. V dobe, keď neexistoval internet, skype a ostatné moderné technológie sa s veľkým odhodlaním a vytrvalosťou pustili do prípravného procesu. Založeniu školy venovali všetok svoj voľný čas, či dokonca obedné prestávky.

V roku 1963 otvorili chlapčenskú školu Viaró. Vzápätí vznikla ďalšia pracovná skupina, ktorá pracovala na založení dievčenskej školy Canigó v Barcelone.

V roku 1964 vznikli 2 ďalšie školy pre rodiny s nižšími príjmami – chlapčenská Xaloc a dievčenská Pineda. Aj napriek obmedzeným finančným zdrojom vznikli školy s vysokou úrovňou vzdelávania a odbornej prípravy.

V krátkom čase v roku 1965 vznikli ďalšie zariadenia, ktoré mali za cieľ vypĺňať voľný čas detí formačnými aktivitami. Vznikli kluby Daumar a Carena, ktoré deťom poskytujú množstvo mimo školských aktivít: šport, kultúra, výlety, ale aj výpomoc v štúdiu a ďalšie.

Myšlienka týchto rodinných škôl sa postupne začala rozširovať aj do ostatných častí Španielska a následne do celého sveta. Dnes funguje viac ako 500 školských zariadení v 60-tich krajinách sveta, založených rodinami, ktoré sa myšlienkou vytvoriť školu, spĺňajúcu očakávania na vzdelanie ich detí, inšpirovali. Všetky tieto školské zariadenia patria vo svojich krajinách do špičky v oblasti výchovy a vzdelávania detí.

Slovensko

 

Náš príbeh sa začal v roku 2009, keď sa manželia Holéniovci vybrali na rodinnú dovolenku do Španielska s jasným cieľom navštíviť školu a škôlku Montealto v Madride a Canigo v Barcelone. Od tej chvíle ich poháňala túžba založiť podobné školy a škôlky aj na Slovensku. Podarilo sa im nadchnúť aj ďalšie rodiny, s ktorými sa spoločne pustili do príprav. V Roku 2010 tak spolu navštívili školu a škôlku v Poľsku a opätovne návšteva školy Canigo v roku 2011. Rovnako, ako kedysi rodiny v Španielsku, obetovali a stále venujú množstvo svojho voľného času, aby takéto školské zariadenia mohli vznikať aj na Slovensku. Veľkou pomocou sú pre nich skúsenosti rodín, ktoré tieto školy založili, či už v Španielsku, Poľsku, Maďarsku, Rakúsku alebo v Českej Republike.

 

Ako prvé vzniklo v roku 2010 Občianske združenie ASROW, o.z. (Asociácia rodičov pre výchovu a vzdelávanie) v Bratislave. Po náročnom procese hľadania vhodných priestorov, ktoré by spĺňali nároky na kvalitné podmienky pre vzdelávanie detí otvorilo v roku 2013 prvú materskú školu – Súkromnú materskú školu Pramienok v novo rekonštruovaných priestoroch na Gercenovej ulici v Bratislave.

V súčasnosti veľmi aktívne pripravuje otvorenie ďalšej materskej školy a základnej školy s výchovno-vzdelávacím modelom prispôsobeným individuálnym potrebám chlapcov a dievčat.

Občianske združenie ASROW

Predseda: Alexander Holénia

Členovia: Eva Holénia, František Rácz, Katarína Rácz, Peter Hariš

Občianske združenie ASROW bolo založené v roku 2010 ako dobrovoľné, neziskové a apolitické združenie prevažne manželských párov, ktorí sa rozhodli poskytnúť nie len svojím deťom, čo najlepšie vzdelanie. Cieľom združenia je podpora vzdelávania a mládeže v školských zariadeniach zameraných na ich všestranný rozvoj osobnosti a výchovu k hodnotám, v úzkej spolupráci s rodičmi v duchu kresťanských hodnôt.

Naším cieľom je budovať materské a základné školy. Aktuálne pôsobíme v Bratislave, postupne však chceme zakladať škôlky a školy aj v ostatných mestách na Slovensku. V našich škôlkach a školách je deťom poskytované nadštandardné vzdelávanie, intenzívna výuka jazykov, kultúrna a športová výchova, zameriavame sa na celkový rozvoj osobnosti, etiku a orientáciu v sociálnych situáciách dnešného sveta. V súčasnosti prevádzkujeme Materskú školu Pramienok a pripravujeme otvorenie ďalšej materskej školy a základnej školy v Bratislave. Veľký dôraz kladieme na výber pedagógov a ich osobný rast, aby boli pre naše deti aj morálnou autoritou. Základné a materské školy ASROW stavajú na aktívnej spolupráci škôlky/školy s rodinami detí, aby tak spoločne vytvorili harmóniu medzi prostredím rodiny a škôlky/školy. V spolupráci s občianskym združením Združenie pre rozvoj rodiny, o.z. ponúkame pre manželov a rodičov kurzy zamerané na výchovu detí a manželstvo.

Projekty občianskeho združenia ASROW vychádzajú z kresťanského pohľadu na človeka a svet, preto dôraz na etiku a budovanie hodnotového základu detí sú ich neoddeliteľnou súčasťou.

Naše školy sú otvorené všetkým rodičom, ktorí považujú svoje rodičovstvo za prvoradú a hlavnú úlohu vo vzťahu k dieťaťu a majú záujem sa na ňom aktívne podieľať.