Matematika

Tak ako v iných oblastiach vzdelávania, pri deťoch predškolského veku nejde o samotné odovzdávanie vedomostí z matematiky ale o „hru na matematiku“ a rozvoj základov predmatematického myslenia. Organizované aktivity majú hravú formu a sú tvorené množstvom zaujímavých úloh. Ponúkame deťom veľa príležitostí, aby spoznávali, skúmali, manipulovali, čo má priaznivý vplyv na ich intelektuálny vývoj, ktorý je úzko spätý s matematickou edukáciou. Pre deti vovádzané do sveta matematiky je dôležité mať možnosť dotýkať sa a manipulovať, najrýchlejšie sa učia na konkrétnom materiály – drevené paličky, gombíky, gaštany, vrchnáky atď. Až keď sa deti naučia počítať na konkrétnych množstvách, priraďujú k množstvám a tvarom abstraktné symboly v podobe čísel, rovníc a geometrických útvarov.

V metóde Glenna Domana sa deti tiež učia počítať – pripočítavať, odpočítavať, násobiť a deliť – na konkrétnom materiály a až neskôr spoznávajú číslice. Deťom sa v rýchlom slede ukazujú karty s červenými bodkami, pričom učiteľ zreteľne vyslovuje danú číslovku. Týmto spôsobom si dieťa rozvíja schopnosť vedieť dobre odhadnúť množstvo bez toho, aby po jednom spočítalo počet bodiek a počúvaním sa zároveň učí aj samotnú číslicu, ktorá danému množstvu prislúcha. Jednoduchý tvar bodky a výrazná farba, zároveň zlepšujú sústredenosť dieťaťa, ktorá nie je rozptyľovaná rôznorodosťou tvarov, či viacfarebnosťou niektorých predmetov. Pomocou kariet sa predstavujú aj rovnice a úlohy.

Hra na matematiku má niekoľko etáp:

 1. Spoznávanie množstva
 2. Rovnice
 3. Jednoduché úlohy
 4. Spoznávanie číslic
 5. Rovnice a jednoduché úlohy s číslami
 

Lienky

3-4 ročné deti

Kamzíčky

4-5 ročné deti

Sovičky

5-6 ročné deti

Čísla a vzťahy
 • Priraďovanie k číslu počet (do 3)
 • Rátanie do 5
 • Zoznamovanie sa a hry s číslami nad 5
 • Tvorenie skupín a porovnanie množstva (do 10 prvkov v skupine)
 • Hejného metóda – prostredie autobus
 • Porovnávanie počtu predmetov
 • Spoznávanie čísel do 20
 • Číselné bingo
 • Určovanie počtu predmetov pomocou hmatu
Priestorová predstavivosť
 • Pod, nad, na, vedľa
 • Tam / tu
 • Kreslenie rovnej / krivej čiary
 • Rozvíjanie predo zadnej orientácie (vredu – vzadu)
 • Určenie polohy hore, dole, pred, za, na, v, nad, pod, v rohu
 • Hore/dole, vpredu/ vzadu, vpravo/vľavo
 • Dokresliť obrázok podľa pokynov: nad, pod, za pred, medzi
 • Umiestni predmet v priestore podľa pokynov
Geometrická intuícia
 • Spoznávanie 3 geometrických útvarov: štvorec, trojuholník, kruh
 • Obkresľovanie predkreslených geometrických útvarov
 • Konštruovanie s kockami
 • Skladanie rovinných obrázkov
 • Konštruovanie do priestoru s legom, krabicami atď.
 • Spoznávanie základných rovinných (kruh, štvorec, trojuholník, obdĺžnik) a priestorových (kocka, guľa) geom. tvarov
 • Hejného metóda – prostredie drievka
 • Pomenovanie a modelovanie gule, kocky, a valca
 • Spoznávanie útvarov: kruh, štvorec, trojuholník, obdĺžnik, päťuholník,
 • Tangram
 • Konštruovanie do priestoru s rôznym materiálom
Spoznávanie veličín
 • Spoznávanie pomalého / rýchleho tempa
 • Určovanie množstva veľa – málo
 • Spoznávanie dní v týždni
 • Rozlišovanie počasia
 • Odhadovanie a porovnávanie dĺžky a výšky
 • Zoznamovanie sa s časom (denný režim a dni v týždni)
 • Experimenty s vodou
 • Pečenie –zoznamovanie sa s množstvami
 • Meranie vzdialenosti k objektu pomocou kroku, dlane a pod.
 • Hodiny, minúty
 • Dni v týždni
 • Mesiace v roku
 • Pečenie – váženie
Činnosti podľa kritérií
 • Triedenie podľa veľkosti
 • Triedenie podľa farby
 • Triedenie podľa tvaru
 • Zoraďovanie 3 predmetov
 • Triedenie do skupín podľa 1 až 2 kritérií (prírodné materiály, geometrivké tvary)
 • Tvorenie vzorov – opakovanie
 • Zoraďovanie  viacerých predmetov
 • Porovnávanie, triedenie podľa viacerých kritérií a orientácia v priestore
 • Vytvoriť dvojice objektov podľa logickej súvislosti
Matematické hry
 • Triedenie predmetov podľa určitých kritérií
 • Navliekanie korálok podľa farieb
 • Rátanie detí podľa kritérií
 • Riekanky s číslami
 • Preteky áut, zvierat – zoraďovanie podľa rýchlosti
 • Rodinky – tvorenie skupín
 • Hry s ryžou, pieskom – plnenie nádob
 • Hry na preliezkach – orientácia v priestore
 • Pesničky s číslami
 • Vytvoriť podľa vzoru jednoduchú postupnosť objektov
 • Zo skupiny vyberať všetky objekty s danou vlastnosťou (farba, tvar, veľkosť, materiál)
Stolové hry
 • Pexeso
 • Puzzle (s veľkými časťami)
 • Lov rybičiek
 • Puzzle
 • Pexeso,
 • Hladná húsenička
 • 10 zelených fliaš
 • Človeče nehnevaj sa
 • Pexeso
 • Puzzle
 • Domino
 • Sliepočky