Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov

VYHLÁSENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES

(ďalej len „GDPR“)

V prípade, že poskytujete Vaše osobné údaje, mi ako prevádzkovateľ:

ASROW o.z., Gercnova 10, 851 01 Bratislava, IČO 42180341, DIČ 2023736220, registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom spisu VVS/1-900/90-35815 (ďalej len „smš“ alebo “materská škola”),

by sme Vás chceli informovať ohľadne spracúvania Vašich osobných údajov a o Vašich právach súvisiacich s týmto spracúvaním.

 

Aký je náš účel a oprávnené záujmy na spracúvanie Vašich osobných údajov?

 • Výber potenciálnych zamestnancov (náborový proces).
 • Prihláška dieťaťa do materskej školy.
 • Registrácia a účasť na dni otvorených dverí materskej školy.
 • Vzájomná komunikácia.
 • Ochrana majetku a bezpečnosť zamestnancov a návštevníkov.
 • Propagácia našich podujatí.

 

Popis nášho účelu a oprávnených záujmov:

Vždy keď sa v materskej škole uvoľní pracovná pozícia, snažíme sa nájsť čo najvhodnejšieho budúceho kolegu. V tomto prípade zozbierame životopisy a to buď priamo od uchádzačov alebo od tretích strán, ktoré nám potenciálneho uchádzača odporučia. Po dôkladnom preštudovaní všetkých životopisov, pozývame vybraných uchádzačov na osobné pohovory, po skončení ktorých zasielame týmto uchádzačom rôzne dodatočné informácie. V prípade, že v danom čase nie je žiadna voľná pracovná pozícia alebo v prípade keď uchádzač o konkrétnu pozíciu nebol úspešný, môžeme po udelení súhlasu uchovávať životopisy takýchto neúspešných uchádzačov alebo potenciálnych uchádzačov a to na účely budúceho kontaktovania v prípade uvoľnenia niektorej pracovnej pozície u nás v ASROW o.z..

Materská škola je otvorená v komunikácii s kýmkoľvek, kto sa zaujíma o materskú školu a ňou poskytovanú predprimárnu výchovu a vzdelávanie. Na dosiahnutie tohto cieľa sme vytvorili niekoľko typov kontaktných formulárov, ktoré môžete použiť na priamu komunikáciu s materskou školou napr. Kontaktný formulár, formulár v súvislosti s prihláškou dieťaťa do materskej školy, registráciou účasti na dni otvorených dverí organizovaný materskou školou. Navyše sme zverejnili aj e-maily konkrétnych zamestnancov, aby ste ich mohli kedykoľvek kontaktovať s ľubovoľnou otázkou. Na zabezpečenie takejto priamej komunikácie však potrebujeme spracúvať niektoré Vaše osobné údaje.

Taktiež môžeme spracúvať Vaše osobné údaje pri vyhotovovaní fotografii a audio-vizuálnych záznamov, pričom tieto sú použité na účely a oprávnené záujmy propagácie našej materskej školy, jej podujatí a služieb a na zlepšovanie našej značky a dobrého mena prostredníctvom zasielania newslettrov a nadväzných marketingových materiálov v súvislosti s našimi podujatiami a taktiež na zverejňovanie fotografií (na ktorých sa môžete objaviť) a audio-vizuálnych záznamov na našich sociálny médiách ako sú YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter a Instagram alebo prostredníctvom iných kanálov ako je naša webová stránka.

Vaše osobné údaje spracúvame aj na zasielanie pripomienok v súvislosti s neodoslanými webovými formulármi. Vždy keď začnete vypĺňať ktorýkoľvek webový formulár zverejnený na našej webovej stránke, tak automaticky spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré vložíte do tohto formuláru. V takýchto prípadoch sa môže stať, že zabudnete formulár odoslať a preto využívame automaticky spracúvané osobné údaje na to, aby sme Vám zaslali pripomienku na dokončenie formuláru alebo na jeho odoslanie.

 

Aký je náš právny základ pre spracúvanie Vašich osobných údajov?

Ak nám pošlete Váš životopis na konkrétnu voľnú pracovnú pozíciu, tak spracúvame Vaše osobné údaje na základe plnenia zmluvy alebo Vašej žiadosti, aby sme vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR (v prípade neposkytnutia osobných údajov nemôžeme s Vami uzatvoriť zmluvu). Ak chcete, aby sme uchovávali Váš životopis aj po ukončení náborového procesu alebo bez ohľadu na predchádzajúci náborový proces, tak spracúvame Vaše osobné údaje na základe súhlasu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Ak kontaktujete nás alebo niektorého z našich zamestnancov prostredníctvom e-mailu alebo webového formulára, tak spracúvame Vaše osobné údaje na základe oprávnených záujmov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávnených záujmov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktorými sú ochrana majetku a bezpečnosť nájomcov a návštevníkov. ???

V prípade propagácie našich podujatí a služieb, ktoré poskytujeme, spracúvame Vaše osobné údaje na základe oprávnených záujmov  v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

V prípade keď Vám zasielame pripomienky v súvislosti s neodoslanými webovými formulármi, spracúvame Vaše osobné údaje na základe oprávnených záujmov  v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktorým je spracovanie sťažností.

 

Aké osobné údaje spracúvame?

 • Osobné údaje uvedené vo Vašom životopise (ako napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, e-mail, telefónne číslo atď.)
 • Meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo.
 • Vaše audio-vizuálne vyobrazenie, fotografia, , meno a priezvisko pri overovaní identity.
 • Fotografia a/alebo audio-vizuálne vyobrazenie.
 • Osobné údaje vyžadované konkrétnym webovým formulárom (ako napr. meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo atď.)
 • Zvukový záznam.

 

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

V prípade, že sa uchádzate o konkrétnu voľnú pozíciu, tak uchovávame Vaše osobné údaje do konca náborového procesu. Ak nám dávate súhlas s uchovávaním Vášho životopisu na účely kontaktovania v budúcnosti pre prípad voľnej pracovnej pozície, tak uchovávame Vaše osobné údaje počas 2 rokov.

Ak kontaktujete nás alebo niektorého z našich zamestnancov prostredníctvom e-mailu alebo webového formulára, tak uchovávame Vaše osobné údaje dokým sa neodhlásite z našej kontaktnej databázy.

Spracúvame Vaše osobné údaje iba na čas nevyhnutný na dosiahnutie účelu.

Spracúvame Vaše osobné údaje počas trvania zmluvného vzťahu s Vami.

Spracúvame Vaše osobné údaje počas 90 dní. ???

Akonáhle nebudeme naďalej potrebovať Vaše osobné údaje na účely, na ktoré sme ich spracúvali, tak Vaše osobné údaje vymažeme, pokiaľ nemáme zákonnú povinnosť ich uchovávať. Niektoré detaily a korešpondencia môžu byť uchovávané do konca lehoty na uplatnenie nárokov, v súvislosti s predzmluvnými alebo zmluvnými vzťahmi, alebo aby sme splnili zákonné požiadavky v súvislosti s uchovávaním osobných údajov.

 

S kým zdieľame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať aj s s našimi obchodnými partnermi, s ktorými sme uzatvorili zmluvu vzhľadom na to, že sú v postavení sprostredkovateľa, prevádzkovateľa alebo spoločného prevádzkovateľa. Taktiež môžeme byť povinní poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, najmä okresným úradom, súdom a orgánom činným v trestnom konaní (polícia a prokurátor) a to iba v nevyhnutnom rozsahu vyžadovanom platnými a účinnými právnymi predpismi.

 

Od koho získavame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje získavame od Vás.

 

Používame automatické individuálne rozhodovanie?

Nie, my nepoužívame automatické individuálne rozhodovanie.

 

Prenášame Vaše údaje do tretích krajín?

Vaše osobné údaje sú spracúvané na území Slovenskej republiky.

Ostatné informácie:

Osobné údaje taktiež môžu, v opodstatnených prípadoch, podliehať spracúvaniu na účel vysporiadania sa s právnymi záležitosťami, vrátane vykonávania povinností orgánov verejnej moci a ich sledovanie na účel právnej ochrany. Osobné údaje môžu byť taktiež archivované vo verejnom záujme, ako aj na vedecký, historický alebo štatistický výskum.

 

Aké sú Vaše práva?

Vaše práva ako dotknutej osoby sú uvedené nižšie. Je potrebné vziať na vedomie, že presné podmienky uplatnenia jednotlivých práv sú upravené v kapitole III GDPR, pričom v konkrétnej situácii nemusia byť všetky práva uplatniteľné. Máte nasledovné práva:

 • Právo na prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame
 • Právo na opravu nesprávnych a nepresných osobných údajov a právo na doplnenie neúplných údajov
 • Právo na obmedzenie, t.j. obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov
 • Právo na vymazanie osobných údajov v prípade ak chýba účel alebo sa spracúvali nezákonne
 • Právo namietať proti spracúvaní osobných údajov ak sa domnievate, že sme nespracúvali osobné údaje oprávnene
 • Právo byť vylúčený z automatického individuálneho rozhodovania
 • Právo získať osobné údaje údajov v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi
 • Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov
 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

 

Ako môžete uplatniť svoje práva?

 • elektronicky : skolkapramienok@asrow.sk
 • písomne na adresu: Gercenova 10, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
 • telefón: +421 911 786 301

Snažíme sa chrániť Vaše súkromie čo najviac a preto spracúvame Vaše osobné údaje v súlade s GDPR a všetkými ostatnými príslušnými právnymi predpismi. Ak však nesúhlasíte so spôsobom spracúvania Vašich osobných údajov, tak si môžete uplatniť Vaše práva u našej zodpovednej osoby:

Kontakt zodpovednej osoby: Katarína Rácz, kontaktná adresa: Gercenova 10, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, tel. +421 911 786 301, email: skolkapramienok@asrow.sk

Alebo môžete podať sťažnosť dozorného orgánu v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov. Váš lokálny dozorný orgán môžete nájsť na: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm