Tútorský Systém STARE

Tútorský systém podporuje individuálny prístup ku každému dieťaťu a zameriava sa na rast jeho osobnosti. Nejde o vzdelávaciu metódu. Tútorský systém predstavuje spoločnú starostlivosť rodičov a tútora o harmonický rozvoj osobnosti a charakteru dieťaťa. Cieľom je všestranný rozvoj, a nie len rozvíjanie silných stránok individuality.

Kľúčom k úspechu nášho vzdelávacieho programu je tútorský systém, ktorý umožňuje a usiluje sa o jednotu výchovy doma a výchovy v škole. Tútorským systémom rozumieme individuálne stretnutia tútora a oboch rodičov, ktorých predmetom je získanie komplexných poznatkov o dieťati, o tom, ako sa chová doma a v škole. Tento systém zároveň garantuje skutočne individuálny prístup k dieťaťu a k jeho rozvoju.

Ako systém funguje?

  • Tutoringu sa vždy zúčastňujú tri osoby: tútor (spravidla niektorý z učiteľov, prípadne riaditeľ), otec a matka.
  • Účasť oboch rodičov je nevyhnutná. Výstupom stretnutia je stanovenie konkrétnych a jasných cieľov, ktorých vyhodnotenie prebieha na najbližšom stretnutí
  • Frekvencia stretnutí je 3-krát ročne, prípadne aj častejšie, ak si to rodičia želajú alebo to dieťa potrebuje.
  • Tútor aj rodičia prichádzajú na stretnutie pripravení, s poznámkovým blokom. Rodičia si pripravia otázky, tútor má zhromaždené všetky informácie o dieťati a jeho situácii v škôlke.
  • Rodičia zdieľajú s tútorom svoje predstavy, čo u dieťaťa chcú rozvíjať, prípadne aký majú s dieťaťom plán v budúcnosti, tútor hľadá spôsob, ako im v tom škôlka môže pomôcť.
  • Úlohou tútora je podporovať rodičov v ich vízii. Tútor prináša rodičom informácie o chovaní dieťaťa v škôlke a získava informácie o činnosti dieťaťa mimo škôlku a o jeho charaktere. Pomáha rodičom zamerať sa na všetky aspekty rozvoja osobnosti.
  • Na všetky preberané situácie a správanie sa hľadí pozitívne, cieľom je dieťa kvalitne rozvíjať a nie rodičov karhať. Tútor a rodičia spoločne diskutujú a hľadajú riešenie.
  • Z každej schôdzky je urobený zápis, ktorý je archivovaný, aby mohol byť v prípade potreby použitý.
  • Medzi jednotlivými schôdzkami rodičia uplatňujú zvolenú stratégiu predovšetkým tým, že trávia čas s dieťaťom a venujú sa mu.

V zťah medzi učiteľom-tútorom a rodičom je založený na vzájomnej dôvere a spolupráci. Rodič pomáha tútorovi lepšie spoznať ich dieťa, objasniť vlastné výchovné postupy, či rodinnú situáciu. Cez tútora môžu rodičia zistiť, ako sa ich dieťa v škôlke správa, aké prejavuje nadanie, aké má vzťahy so spolužiakmi. Povinnosť tútora je zachovať mlčanlivosť. Tútor môže zdieľať s učiteľmi len nevyhnutné informácie, ktoré pomôžu dieťaťu napredovať. Úspech tútoringu závisí na dôvere a pravidelných stretnutiach.