Akreditácia pre individuálnu organizáciu

Jedným z najdôležitejších pilierov materskej školy Pramienok sú naše pani učiteľky. Profesijný a osobný rozvoj učiteliek ako aj nepedagogických zamestnancov je zárukou neustáleho zvyšovania kvality vzdelávania a zavádzania inovácií vo vzdelávaní v našej materskej škole ako aj zvyšovania efektivity výchovno-vzdelávacieho procesu, či celého fungovania MŠ.

Preto sme využili príležitosť zapojiť sa do programu Erasmus+ a vytvoriť tak príležitosti na získanie nových odborných znalostí a skúseností aj za hranicami Slovenska.

 

V októbri 2021 sme podali žiadosť o grant pre projekt pod názvom „Komplexný rozvoj detí predškolského veku“. V januári 2022 sme sa stali úspešnými žiadateľmi a naša žiadosť v oblasti KA122-SCH – Krátkodobé projekty mobility žiakov a zamestnancov v školskom vzdelávaní, bola schválená.

 

Cieľom nášho projektu je:

  • zefektívnenie a zlepšenie výuky anglického jazyka u detí predškolského veku
  • implementácia digitálneho vzdelávania a výuky predprogramátorských zručností do edukačného procesu u detí predškolského veku
  • zefektívnenie a zvýšenie kvality manažmentu materskej školy 2 kľúčových riadiacich pracovníkov – riaditeľka školy a projektová manažérka školy

 

Realizácia nášho projektu je naplánovaná v období máj 2022 až september 2023. Počas tohto obdobia sa budú jednotlivé pani učiteľky a nepedagogický zamestnanci zúčastňovať rôznych mobilít zameraných na naplnenie cieľov nášho projektu.

 

  • Metodický kurz CLIL vo vzdelávacom centre interEducation v írskom Dubline, ktorého sa postupne zúčastnia 3 pani učiteľky
  • Kurz metodiky STEM vo vzdelávacom centre PROEDU v Prahe pre 2 pani učiteľky
  • Jobshadowing (pozorovanie pri práci) v zahraničných materských školách v Poľsku v mestách Katowice a Wadowice a v dvoch materských školách v španielskom Madride
  • Prizvanie expertov zo zahraničných materských škôl z Poľska
Erasmus+ CLIL

Vďaka programu Erasmus+ všetci zapojení zamestnanci absolvujú spolu 520 hodín rôznych foriem vzdelávania a získavania nových skúseností. Piati prizvaní experti im poskytnú ďalších 150 hodín hospitácií, konzultácií, spätnej väzby a tipov ako zlepšiť svoju prácu.

Veľkou výhodou našej materskej školy je spolupráca a partnerstvo so zahraničnými materskými školami s rovnakým výchovno-vzdelávacím modelom, čo prispeje k vzájomnej otvorenej komunikácii a poskytovaniu spätnej väzby.

Tešíme sa už na všetky novinky a inovácie, ktoré sa budeme usilovať premietnuť do našej každodennej práce s deťmi a organizácie našej materskej školy.

#smspramienok #skolkapramienok #erasmusplus #erasmusprague #erasmus2022 #CLIL #stem #steam #zazitkoveucenie