ASROW, o.z.

Občianske združenie ASROW bolo založené v roku 2010 ako dobrovoľné, neziskové a apolitické združenie prevažne manželských párov, ktorí sa rozhodli poskytnúť nie len svojím deťom, čo najlepšie vzdelanie. Cieľom združenia je podpora vzdelávania a mládeže v školských zariadeniach zameraných na ich všestranný rozvoj osobnosti a výchovu k hodnotám, v úzkej spolupráci s rodičmi v duchu kresťanských hodnôt.

Naším cieľom je budovať materské a základné školy. Aktuálne pôsobíme v Bratislave, postupne však chceme zakladať škôlky a školy aj v ostatných mestách na Slovensku. V našich škôlkach a školách je deťom poskytované nadštandardné vzdelávanie, intenzívna výuka jazykov, kultúrna a športová výchova, zameriavame sa na celkový rozvoj osobnosti, etiku a orientáciu v sociálnych situáciách dnešného sveta. V súčasnosti prevádzkujeme Materskú školu Pramienok a pripravujeme otvorenie ďalšej materskej školy a základnej školy v Bratislave. Veľký dôraz kladieme na výber pedagógov a ich osobný rast, aby boli pre naše deti aj morálnou autoritou. Základné a materské školy ASROW stavajú na aktívnej spolupráci škôlky/školy s rodinami detí, aby tak spoločne vytvorili harmóniu medzi prostredím rodiny a škôlky/školy. V spolupráci s občianskym združením Združenie pre rozvoj rodiny, o.z. ponúkame pre manželov a rodičov kurzy zamerané na výchovu detí a manželstvo.

Projekty občianskeho združenia ASROW vychádzajú z kresťanského pohľadu na človeka a svet, preto dôraz na etiku a budovanie hodnotového základu detí sú ich neoddeliteľnou súčasťou.

Naše školy sú otvorené všetkým rodičom, ktorí považujú svoje rodičovstvo za prvoradú a hlavnú úlohu vo vzťahu k dieťaťu a majú záujem sa na ňom aktívne podieľať.

Občianske združenie ASROW

Predseda: Alexander Holénia

Členovia: Eva Holénia, František Rácz, Katarína Rácz, Peter Hariš