Informačné a telekomunikačné technológie bez použitia obrazoviek

katarina racz

31 októbra 2022

Nekomentované

S cieľom ďalšieho profesijného rozvoja zamestnancov  sa naša súkromná materská škola zapojila do programu Erasmus+. Súčasťou projektu „Komplexný rozvoj detí predškolského veku“ je aj rozvoj a implementácia digitálneho vzdelávania detí v našej materskej škole, vďaka ktorému mohli pani učiteľky Evka a Katka vycestovať do Českej republiky. Organizácia PROEDU consulting je jediná v rámci krajín Európskej únie, ktorá pod záštitou programu Erasmus+ poskytuje kurz „Technické a digitálne vzdelávanie pre učiteľov prostredníctvom metódy STEM“. Táto metóda zastrešuje a prepája predmety, ktoré sa dotýkajú vedy, technológií, strojárstva a matematiky. Jej cieľom je ukázať deťom ako svet technológií, ktorý sa ich priamo dotýka, funguje. Naše pani učiteľky sa v rámci celého týždňa zoznamovali s touto metódou a jej využitím v technickej a digitálnej oblasti prostredníctvom prednášok prepojených s tvorivými aktivitami a pozorovaním v materskej škole.

 

Lektorky kurzu v prvej časti ponúkli účastníkom pohľad na to, ako priblížiť a vysvetliť deťom technický svet prostredníctvom manipulácie s kockami, ich spájania a stavania stavieb. Jednotlivé časti technického vzdelávania pozostávali z ôsmich blokov: urbanista, architekt, malý inžinier, projektový architekt, staviteľ mostov, staviteľ veží, vodohospodár a energetik.

Erasmus+ CLIL

Pri práci s deťmi sa začína kreslením mapy okolia materskej školy alebo miesta, kde deti bývajú, učia sa čítať piktogramy a mapy. Prostredníctvom rolovej hry na kartografov zhotovujú jednoduché nákresy a budovy podľa technického náčrtu, v ktorom sú znázornené a farebne rozlíšené obvodové múry a priečky. Najskôr sa deti učia pomenovať jednotlivé časti stavby –  obvodové múry a priečky , neskôr sa učia pomocou kociek postaviť pôdorys stavby. Do pôdorysu deti na základe  technického výkresu majú zaviesť elektrinu, kanalizáciu a vodu cez vodárenské hadičky a kocky. Následne tiež na základe technického výkresu so zakreslením umiestnenia jednotlivých zariaďovacích predmetov zariaďovali budovu kockami označenými piktogramami spotrebičov a nábytku. Aktivita pokračuje pohybom panáčika v zhotovenej stavbe budovy podľa zadaných pokynov.

Deťom je prostredníctvom tejto metódy ponúknutý pohľad na budovu ako celok, ktorá pozostáva z niekoľkých častí a vzniká postupnosťou viacerých krokov (najskôr základy, potom obvodové múry, vnútorné priečky, zariaďovacie predmety, inštalácia atď.) a tak sa najprv deti zoznamujú a učia zhotoviť jednu budovu a postupne viacero budov, ktoré sú na sebe závislé a prepojené cez rôzne kanály a káble. Učia sa, aké budovy môžu a aké nemôžu byť postavené pri sebe a ako sa energia dostáva do jednotlivých budov prostredníctvom elektrárne.

Ďalšou z úloh bolo aj stavanie mosta zo špeciálnych stavebných kociek. Pri tejto úlohe sa deti učia, metódou pokus – omyl, správne viazať na seba kocky, aby po ich postavení bol most pevný. Pevnosť zhotoveného mosta deti otestujú aj chôdzou po ňom.

Druhá časť kurzu sa venovala spoznávaniu digitálneho sveta bez použitia digitálnej techniky a technológií tzv. „screenless ICT“. Prostredníctvom rôznych aktivít bolo demonštrované technologické pozadie rôznych situácií bežného života deťom.

Cez pohybové hry a aktivity bolo predvedené, ako prebieha odoslanie obrázku z jedného zariadenia do druhého cez kábel a sieť, ktoré boli stvárnené lanom, tunelom a ľanovou sieťou v tvare pavučiny. Obrázok z odosielajúceho zariadenia sa rozdelí na malé častice, ktoré si musia zapamätať svoju polohu a súradnice, musia sa posilniť vo vysielači a prejsť cez dátové centrum. Následne sa v prijímajúcom zariadení opäť správne usporiadajú a vytvoria rovnaký obrázok, ako bol odoslaný.

 

Lektorky tiež poskytli účastníkom inšpiráciu ako deťom vysvetliť rôzne nástrahy internetu. Za pomoci didaktického materiálu a modelového príkladu fialového prasiatka z rohami ukázali potrebu overovať si nájdené informácie na internete. Na modelovej situácii si tiež vysvetlili spôsob vzniku kyberšikany použitím fotomontáže a jej zverejnenia na internete.

Pani učiteľky dostali aj množstvo nápadov a impulzov ako pracovať s robotickou hračkou beebot, ako kódovať a pracovať v štvorcovej sieti a zlepšovať orientáciu na ploche a v priestore a tiež ako rozvíjať logické a matematické predstavy a myslenie.

Súčasťou kurzu bolo aj pozorovanie v materskej škole v triede detí predškolského veku, kde boli niektoré aktivity z oblasti technického a digitálneho vzdelávania predvedené pri priamej práci s deťmi. Jednotlivé vzdelávacie bloky trvali 60 min, deti aktivity veľmi bavili a aj napriek dlhému času dokázali udržať pozornosť.

Po návrate z mobility sa kolegyne podelili o nové poznatky aj s ostatnými učiteľkami, aby sme mohli spoločne aplikovať inovatívne edukačné postupy vo všetkých triedach veku detí primeraným spôsobom. Ďakujeme, bol to skvelý zážitok aj pre tých, ktorý sa nemohli mobility zúčastniť osobne.