Eva Bakaľárová

učiteľka

Vzdelanie

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, odbor predškolská a elementárna pedagogika

Kurzy a školenia:

2023

Jobshadowing v súkromnej materskej škole v Španielsku – Arenales Carabanchel

Projektové vyučovanie v MŠ

Montessori pedagogika- Certifikovaný montessori kurz

Cvičenia praktického života

Zmyslová výchova

Matematika- Geometria, Matematika 1,2,3

Jazykové cvičenia

Kozmická výchova

 

2022

New ways to teach STEM and ICT  for teachers (children 4-8 years)

Stimulačný program pre deti v predškolskom veku – Petra Arslan Šinková, detská psychologička

 „Zvládame silné emócie?“ rozhovory so psychologičkou

Vplyv telesnej aktivity na rozvoj pohybovej sústavy dieťaťa

Kurz prvej pomoci pre deti s Rescue Academy

2021

Letná škola Hejného metódy pre MŠ – pokročilí

Atestačné portfólio 1

Atestačné práca podľa novej legislatívy

Ako pomôcť dieťaťu s artikulačnými alebo fonologickými ťažkosťami ?

Čo by malo zvládnuť dieťa pred nástupom do ZŠ? Alebo: Budeme mať prváka.

Webinár špeciálneho pedagóga a terapeuta Mgr. Jiriho Haldu- Ako sa s deťmi dohodnúť?

Mediálna výchova v materskej škole

Ako sa zmenilo vzdelávanie počas pandémie.

Budovanie charakteru, tutoring, budovanie dobrých návykov, tímová spolupráca ,komunikácia.

 

2020

Ako komunikovať v záťažovej situácií s dieťaťom v materskej škole

Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre učiteľov MŠ

Ako na dištančné vzdelávanie v materských školách?

 

2019

Vzdelávací program Začít spolu – Step by Step v ČR

Už počas štúdia som absolvovala množstvo vzdelávaní, ktoré mi pomohli rozšíriť si svoje vedomosti v aktuálnych témach a aplikovať nové, inovatívne metódy a prístupy do praxe. V tomto období som mala možnosť pracovať v rôznych výchovno-vzdelávacích zariadeniach ako aj ŠKD. Moja túžba venovať sa výchove a vzdelávaniu však začala ešte pri práci au-pair.  

 

V našom Pramienku pôsobím od roku 2019. Počas tohto obdobia som mala možnosť viesť deti rôznej vekovej kategórie, ako aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami či deti nadané. Snaha o zlepšenie podmienok pre tieto deti ma priviedla k štúdiu odbornej literatúry zameranej nielen na poruchu autistického spektra (PAS).

 

Pri príprave predškolákov rada využívam metódu Prof. Eľkonina, ktorá je zameraná na fonematické uvedomovanie. Táto metóda vytvára priestor na hru a pomôže dieťaťu neskôr sa naučiť správne čítať.

 

Poznatky z letnej školy Hejného metódy aplikujem dodnes avšak s rôznou gradáciou. Hejného metóda ma veľmi oslovila a som rada, že sa všetky deti u nás môžu edukovať aj týmto inovatívnym prístupom.

Výzve spojenej s pandémiou  ktorej sme ako tím čelili, nás pedagógov priviedla k online edukácii. Bola to príležitosť aj pre rozvoj digitálnych zručností. Zdokonalila som si prácu s aplikáciou Microsoft Teams, Zoom,  Edupage a Outlook. Počas pandémie sme online poskytovali rodinám poradenstvo a deťom edukáciu a zasielali sme im ponuku vypracovaných aktivít na prácu doma. Snažili sme sa, aby čas ktorý strávime online edukáciou bol efektívny a aspoň čiastočne vynahradilo čas, ktorý sme nemohli stráviť spolu osobne.

 

Vďaka nášmu programu, do ktorého patrí aj  tútorská činnosť  pre rodiny, máme možnosť dosahovať individuálne ciele v práci s deťmi.

Som rada, že práve naša materská škola sa zameriava na rozvoj charakteru, a že mám aj ja možnosť deti vychovávať k cnostiam a vzťahu s Bohom.  

 

Absolvovanie týždenného kurzu v ČR na tému New ways to teach STEM and ICT mi prinieslo iný pohľad na plánovanie vzdelávacieho programu. Účasť v projekte Erasmus+ vnímam ako veľké obohatenie pre mňa a tiež prínos pre škôlku.

 

Jednou z mojich obľúbenkýň v pedagogike je Maria Montessoriová, ktorá patrí medzi zakladateľky predškolskej výchovy na základe individuálneho princípu.

Ako hovorí Maria „Ktokoľvek si praje nasledovať moju metódu, potrebuje pochopiť, že nesmie uctievať mňa, ale sledovať dieťa, ako svojho učiteľa“.

Snažím sa o to, aby sa dieťa cítilo šťastne, bezpečne, rešpektované a aby som mu pomohla naplniť jeho potenciál.