Hudobná výchova

Vytváranie sveta hudby okolo dieťaťa má nezanedbateľný vplyv pre vývoj poznávacích procesov. Skorá hudobná edukácia povzbudzuje intelektuálne sféry, ktoré nie sú v takej miere využívané v žiadnej inej oblasti. Keď dieťa počúva hudbu, zaostruje svoju percepciu sluchu, cvičí si sluchovú pamäť, trénuje koncentráciu, povzbudzuje fantáziu a vynaliezavosť. Rovnako dôležité sú aj estetické hodnoty a emocionálny aspekt počúvania hudby. Pri počúvaní hudby dieťa zakusuje jej harmóniu a krásu, zároveň sa v ňom prebúdzajú pocity ako napätie, vzrušenie a uvoľnenie. Každé dieťa v sebe nesie chuť spoznávať nové zvuky a vykonávať činnosti, pri ktorých vzniká hudba. Hudobná aktivita prináša dieťaťu obrovskú satisfakciu a radosť.

Skladby, ktoré zložili skladatelia v sedemnástom a osemnástom storočí majú vplyv na spôsob prijímania informácií. U osôb, ktoré pravidelne počúvajú barokové skladby, rastie inteligenčný kvocient, zväčšuje sa pamäť, zlepšuje sa koncentrácia a vizualizácia. Baroková hudba obsahuje pasáže hrané pomalým tempom, ktoré majú upokojujúci účinok pre detský organizmus, čo spomaľuje rytmus tela a mysle. Nástroje ako husle, mandolína, gitara, či harfa zas vydávajú vysoké tóny, a tak dodávajú energiu mozgu aj telu. Hudba vďaka prítomnosti strunových nástrojov vydávajúcich vysoké frekvencie udržiava organizmus v úplnej pripravenosti prijímať informácie zo sveta tak, že dodávala mozgu energiu a uvoľňuje telo, čo uľahčuje koncentráciu a zlepšuje pamäť.

Hudba zvyšuje kreativitu, zlepšuje sebahodnotenie, zintenzívňuje vývoj percepčno-motorických a psychomotorických schopností. Náš program predpokladá každodenné počúvanie hudobnej skladby, ktorá je súčasťou didaktického programu.

 

Lienky

3-4 ročné deti

Kamzíčky

4-5 ročné deti

Sovičky

5-6 ročné deti

Sluchové cvičenia
 • Osvojovanie si hudobných pojmov
 • Spoznávanie, rozlišovanie, napodobňovanie zvukov, hlasov
 • Oboznámenie sa s tempom
 • Spoznávanie kontrastov
 • Počúvanie krátkych piesní, uspávaniek
 • Sluchové a hudobné hádanky
 • Pokusy o rytmizáciu riekanky
 • Spev jednotlivo aj v skupine
 • Počúvanie vážnej hudby
 • Hra na jednoduchých hudobných nástrojoch
 • Detské orfové nástroje
 • Imitácia zvukov
 • Hudba hrou na vlastnom tele
 • Sluchové a hudobné hádanky
 • Hudobné rozprávky
 • Rytmizácia riekaniek
 • Spoznávanie a rozoznávanie rôznych melódií a rytmov
 • Spoznávanie rozdielu pieseň-skladba
 • Reprodukcia rytmov
 • Vytvorenie vlastného rytmu
 • Rozpoznávanie hudobných nástrojov sluchom
 • Vyjadrenie zážitku/pocitu z hudby
 • Rozpoznávanie melódie pesničiek
 • Rozpoznávanie a napodobňovanie zvukov
 • Rozpoznávanie hudobných a nehudobných zvukov
 • Vyjadrenie hudby tancom
 • Improvizácia melódií na krátke texty
 • Sluchové, hudobné a rytmické hádanky
 • Opísanie rozdielu pieseň – skladba
 • Tvorenie zvukov
 • Opísanie nálady, štruktúry pesničiek
 • Pohybová improvizácia
 • Oboznamovanie sa s dirigentskými gestami
 • Spoznávanie valčíka a polky a počúvanie hudby valčíka a polky
 • Rozlišovanie sólista – skupina
 • Spoznávanie nôt
Pohybové cvičenia
 • Pokusy o pohyb pri hudbe
 • Hudobno-pohybové hry
 • Pochodovanie a behanie v rôznych útvaroch
 • Chodenie po štyroch
 • Zmeny pohybu počas pochodu, behu a na zvukový signál
 • Skoky z nohy na nohu, do výšky
 • Prisúvanie nôh, cúvanie
 • Hry rozvíjajúce priestorovú orientáciu
 • Základné tanečné kroky
 • Hry založené na pozorovaní okolia
 • Aktivity na zvukové signály
 • Tancovanie podľa rytmu
 • Pohybová improvizácia
 • Aktivity za sprievodu hudobného nástroja
 • Hudobno-pohybové hry
 • Cviky na elastickosť svalov, rozvíjanie veľkých svalových skupín
 • Cviky podľa rytmu
 • Hry zamerané na orientáciu
 • Učenie sa tancovať
 • Tanečná improvizácia na vyjadrenie skladieb
 • Pohybová improvizácia
 • Vyjadrenie melódie pohybom
 • Príprava tematických tancov
 • Kroky valčíka
 • Muzikoterapia
 • Tanečné hry a zábavy