Misia - Vízia - Hodnoty

Našou víziou je udávať trend vo výchove a vzdelávaní detí, aby sme tvorili hodnotnejší svet. Vytvárame preto výchovno-vzdelávacie inštitúcie založené na úzkej spolupráci rodičov a školy s cieľom formovať charakterných a šťastných ľudí schopných pozitívne meniť spoločnosť.

Ľudstvo v súčasnosti prechádza veľkou civilizačnou zmenou. Sme svedkami toho, ako náš život výrazne ovplyvňujú masovokomunikačné prostriedky a spoločnosť prechádza kultúrnymi zmenami.

V oblasti výchovy sa zmenili životné súradnice, často pracujú obaja rodičia, majú menej času na vzájomnú komunikáciu, ale aj komunikáciu s deťmi a vonkajšie prostredie preniká do rodinnej intimity.

Naše vedomosti z oblasti vedeckého pokroku rastú veľkou rýchlosťou, no ľudia horšie rozumejú sami sebe.

Dá sa jednoznačne povedať, že výchova detí je dnes iná.

 

Rovnako ako pri stavbe domu, aj vo výchove je potrebné položiť pevné základy. Len dobrý príklad rodičov však už nestačí, aj keď má svoju nezastupiteľnú úlohu. Určite ste sa už stretli s rodičmi, ktorí mali skvelý charakter, ale napriek tomu deti neboli celkom ich odrazom. Výchova je totiž vedou a umením zároveň. Umením preto, lebo tu neexistujú pevné pravidlá a každý prípad je iný a vedou preto, lebo sa do nej treba zahĺbiť a systematicky ju študovať a venovať jej hodiny času.

Úloha vychovávať vo svojom spoločenskom, etickom a morálnom význame spočíva v zodpovednosti rodičov. Je to významná úloha v ich živote, ktorá je vlastná len im samým.

V našej škôlke plne akceptujeme rodičov ako prvých a hlavných vychovávateľov svojich detí. Uvedomujeme si však, že deti neprichádzajú na svet dokonalé a preto ponúkame rodičom spoluprácu pri výchove svojich detí. Ponúkame im spoluprácu na budovaní charakteru ich  dieťaťa, lebo len človek s pevným charakterom môže byť v osobnom živote šťastnejší a tiež  úspešnejší v zamestnaní. Dobré osobnostné predpoklady a správny charakter je to, čo aj dnes zamestnávatelia hľadajú medzi riadkami v životopisoch a odporúčaniach.

V škôlkach a školách, ktoré zakladá občianske združenie ASROW preto nejde len o samotné vzdelávanie, ale aj o výchovu, pričom využívame aj poznatky o citlivých obdobiach.  Jej cieľom je vkladať do ľudského konania zdravý rozum, slobodnú vôľu a sociálny cit. Chceme vychovať z detí zodpovedných a slobodných ľudí so skutočnými hodnotami, ktorí budú schopní nadväzovať vzťahy založené na vzájomnej dôvere, porozumení a priateľstve. Rozvíjať v nich cit pre spravodlivosť, veľkorysosť, zdvorilosť čestnosť i solidárnosť. Naučiť ich spoznať rozmer služby a nezištnej pomoci druhým. Naučiť ich jednať slobodne, svoju prácu vykonávať poctivo, byť schopní niesť za svoje činy zodpovednosť. Mať odvahu zasadiť sa pre spravodlivejšiu a humánnejšiu spoločnosť a stať sa tak dobrými občanmi našej krajiny. Nestačí však tieto morálne kritériá poznať, ale je potrebné podľa nich aj konať a žiť.

Usilujeme sa o to, aby sa naše deti takými stali, a to je iste úloha, na ktorú stojí za to vynaložiť námahu.

V našich školách je deťom poskytované nadštandardné vzdelávanie a individuálny prístup, vďaka ktorým majú možnosť rozvíjať aj osobnostný a duchovný rozmer svojej osobnosti.

Sme presvedčení o tom, že celostný rozvoj osobnosti možno dosiahnuť len vtedy, ak dieťaťu poskytneme dobrú výchovu a kvalitné vzdelanie. Nevyhnutným aspektom na dosiahnutie tohto cieľa je, aby škola a rodina zdieľali rovnaké základné hodnoty. Úzka spolupráca školy a rodiny tak vedie k vyrovnanému a harmonickému vývoju dieťaťa. Preto sa v priebehu vzdelávacieho procesu maximálne snažíme o individuálny prístup ku každému dieťaťu a rodine.

Keďže sa zameriavame na rodinu ako celok, ponúkame aj vzdelávanie pre rodičov a manželov. Vďaka spolupráci so Združením pre rozvoj rodiny, o.z., ktoré realizuje projekt „Akadémia rodiny“, majú rodičia možnosť prihlásiť sa na kurzy, ktoré sú zamerané na výchovu a manželstvo.

Veríme, že našou činnosťou sa nám podarí podieľať sa na budovaní hodnotnejšieho sveta.

01. Profesionalita

Profesionalitu vnímame ako najlepšie vykonanú prácu, do ktorej okrem vedomostí vkladáme srdce. Pri tvorbe našich výchovno-vzdelávacích postupov vychádzame z osvedčených pedagogických metód. Dbáme o svoj neustály osobný rast a sebazdokonaľovanie. 

02. Spolupráca s rodičmi

Rodičia sú prví a hlavní vychovávatelia svojich detí. Aktívne spolupracujeme s oboma rodičmi pri napĺňaní tejto ich jedinečnej úlohy. Každej rodine je preto k dispozícii tútor, ktorý spolupracuje s rodičmi pri výchove ich dieťaťa. Rodičom ponúkame aj rôzne formy vzdelávania zamerané na manželstvo a rodičovstvo.

03. Otvorenosť

Sme otvorení všetkým, ktorí rešpektujú naše hodnoty bez ohľadu na ich svetonázor.

04. Individuálny prístup

Uplatňujeme individuálny prístup ku každej osobe rešpektujúc jej slobodu a jedinečnosť, pomáhame jej spoznávať svoje silné i slabé stránky. Podporujeme osobitný prístup k výchove a vzdelávaniu chlapcov a dievčat, ktorý vychádza z ich prirodzených rozdielov. Rodinu vnímame v jej osobitej socio-ekonomickej situácií, a to nás motivuje pristupovať ku každej rodine individuálne.

05. Optimizmus

Vytvárame priateľské a harmonické prostredie na základe vzájomnej dôvery, pozitívneho pohľadu na ľudí a na každodenné situácie. Atmosféru, v ktorej sa netreba báť urobiť a priznať chybu, považujeme za jednu z ciest, ako sa poučiť a napredovať.

06. Sloboda a zodpovednosť

Slobodné rozhodovanie považujeme za dôležitý prejav zrelej osobnosti Deti vedieme k slobodnému rozhodovaniu a k prevzatiu osobnej zodpovednosti za svoje rozhodnutia.

07. Dobrovoľníctvo

Vytvárame priestor pre každého, kto má chuť a dobrú vôľu pomáhať. Sme presvedčení, že dobrovoľná služba druhým a spoločnosti pomáha pozitívne rozvíjať charakter.

08. Kresťanstvo

Podporujeme všetky morálne a kultúrne hodnoty založené na kresťanskom vnímaní človeka a sveta.

Podobné projekty v zahraničí

Projekt škôlky PRAMIENOK je inšpirovaný podobnými projektmi vo svete, ktoré sú postavené na rovnakých princípoch.

Česká Republika

Mateřská škola Ratolest, Petříkov, www.msratolest.cz
Mateřská škola Světýlko, Třebíč, www.svetylko.com
Základní škola Navis, Dobřejovice, www.zsnavis.cz

Maďarsko

Sashegy, Budapešť, www.sashegyovoda.hu

Rakúsko

Stella, Vídeň, Rakousko, www.stella.co.at

Poľsko

Sternik, Warszawa, Polsko, www.sternik.edu.pl
Skrzydla, Poznaň, Polsko, www.skrzydla.edu.pl

Francúzsko

Hautefeuille, Paříž, Francie, www.hautefeuille92.fr
Les Vignes, Paříž, Francie, www.lesvignes.org

Španielsko

Tajamar, Madrid, Španělsko, www.tajamar.es
LaFarga, Barcelona, www.institucio.org
Senara, Madrid, Španielsko, www.senara.com

Portugalsko

Colégio Planalto, Lisboa, Portugalsko, www.colegioplanalto.pt
Colégio Universitário da Boavista, Porto, Portugalsko, boavistacub.wordpress.com

Veľká Británia

Oakwood, Londýn, Velká Británie, www.oakwoodschool.org.uk

Írsko

Rosemont, Dublin, Irsko, www.rosemont.ie

Taliansko

Petranova International Institut, Řím, Itálie, www.petranovainternational.it/wp/en

… a ďalšie zo sveta
Colegio Monteverde, Mexico city, Mexico, www.colegiomonteverde.edu.mx
Strathmore School, Nairobi, Keňa, www.strathmore.ac.ke
Redfield College, Sydney, Austrálie, www.redfield.nsw.edu.au
Tangara School, Sydney, Austrálie, www.tangara.nsw.edu.au
Colegio Alpamayo, Lima, Peru, www.alpamayo.edu.pe
Colegio Seido Mikawadai, Nagasaki, Japonsko
Colegio Nocedal, Santiago, Chile, www.nocedal.cl
Colegio Intisana, Quito, Ekvádor, www.intisana.com
Colegio Torremar, Guayaquil, Guayas, Ekvádor, www.torremar.edu.ec
Colegio Los Arcos, Caracas, Venezuela, www.losarcos.e12.ve

… a stovky ďalších