Povinné predprimárne vzdelávanie

Povinné predprimárne vzdelávanie je povinné pre deti, ktoré k 31.8. príslušného roka dovŕšia vek 5 rokov alebo v príslušnom školskom roku pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. Povinné predprimárne vzdelávanie upravuje §28 a) zákona č. 245/2008 Z.z. Zákon a výchove a vzdelávaní (škoský zákon).

V súvislosti s plnením povinného predprimárneho vzdelávania môže vzniknúť niekoľko situácií, ku ktorým tu nájdete informácie.

Edukačný program

Povinné predprimárne vzdelávanie

Dokumenty k zápisu dieťaťa do MŠ

Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

Povinné predprimárne vzdelávanie

Predčasné plnenie povinnej školskej dochádzky

Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole je zákonom určené ako súčasť plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti v materskej škole. Povinná školská dochádzka teda trvá jedenásť rokov, z toho v materskej škole bude trvať jeden školský rok.

Povinné predprimárne vzdelávanie je povinné pre každé dieťa, ktoré do 31. augusta (vrátane):

  • dovŕši päť rokov veku,
  • dovŕši šesť rokov veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť – toto dieťa bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania ešte jeden školský rok.

Žiadosť o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania predkladá zákonný zástupca materskej škole do 15.6.2023 (termín platný v SMŠ Pramienok).

Spolu so žiadosťou je potrebné predložiť:

• písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
• písomný súhlas lekára pre deti a dorast
• informovaný súhlas zákonného zástupcu

Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, po vyjadrení príslušného zariadenia poradenstva a
prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast.

VYŠETRENIE ŠKOLSKEJ ZRELOSTI

INFORMÁCIE K PREDČASNÉMU PLNENIU POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY

ČO MÁ VEDIEŤ  DIEŤA PRED NÁSTUPOM DO ŠKOLY – pripravujeme …