Ako vybrať dobrú škôlku.

 

Katarína Rácz

Bratislava, 12.02.2018

 

V najbližších mesiacoch sa bude mnoho rodičov malých detí zaoberať otázkou výberu správnej materskej školy (MŠ). Dieťa i jeho rodičov tak čaká prvá veľká zmena od chvíle, ako prišlo na svet. Každý rodič túži po tom, aby bolo dieťa v materskej škole spokojné a šťastné, preto je dobré, ak sa výberu správnej MŠ venuje dostatočná pozornosť.

Ako sa zorientovať v širokej ponuke predškolských zariadení, a to nie len súkromných, cirkevných, ale aj štátnych? Je veľa kritérií, ktoré rodičia musia zvažovať a rozhodnúť sa, čo je pre nich a ich dieťa najdôležitejšie.

Na začiatok je dobré vedieť, aká je úloha materskej školy, čo je jej hlavným poslaním a aké ciele má napĺňať. Od toho sa potom odvíja program detí v škôlke.

 

 

Dobrá materská škola ponúka deťom pestrý program a môže ho vhodne doplniť aj o krúžky.

 

Hlavným cieľom každej materskej školy má byť pomôcť dieťaťu čo najviac všestranne rozvíjať jeho potenciál, napĺňať potrebu sociálneho kontaktu s rovesníkmi i dospelými, uľahčovať mu plynulú adaptáciu z rodinného prostredia na školské. Má získavať dôveru rodičov pri realizovaní výchovy a vzdelávania, podporovať vzťah k poznávaniu a učeniu prostredníctvom hry, priamej skúsenosti a bádania v radostnom a tvorivom duchu. Ďalej má ponúkať kontakty s umením formou besied, koncertov či tvorivých workshopov a venovať pozornosť  predčitateľskej a finančnej gramotnosti, globálnej a environmentálnej výchove, dodržiavaniu princípov rovnosti a ľudských práv či podpore telesného a duševného zdravia výchovou k zdravému životnému štýlu.

Pre štátne, cirkevné a súkromné materské školy zaradené do siete škôl a školských zariadení je záväzný dokument Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie. Podľa neho si materské školy vypracovávajú Školský vzdelávací program (ŠkVP), ktorý má odzrkadľovať vlastné zameranie MŠ a jej individuálne potreby. V prípade súkromných škôlok je preto potrebné zistiť si, či je škôlka zaradená v sieti a ako má vypracovaný ŠkVP. Škôlky či rôzne detské centrá nemajú povinnosť mať vypracovaný ŠkVP, ich personál nemusí spĺňať kritériá na výber pedagogických zamestnancov a vo svojom názve nesmú používať pojem „materská škola“. V takýchto prípadoch by sa rodičia mali dôslednejšie zaujímať o výchovno-vzdelávací program danej škôlky, ako aj o metódy práce s deťmi.

Materské školy môžu svoj program dopĺňať aj ponukou krúžkov. Rodičia veľmi radi využívajú túto možnosť, ale aj v tejto oblasti platí pravidlo, že menej je niekedy viac. Dobrá materská škola ponúka deťom všestranný program, pričom myslí aj na priestor pre voľnú hru bez špeciálne organizovaného programu.

 

 

Dobrá materská škola rozvíja intelekt aj charakter dieťaťa.

 

Dieťa má pred nástupom do školy získať  nielen správne návyky v kľúčových oblastiach, ako je poriadok, spánok, jedlo a hygiena, ale má rozvíjať aj charakterové vlastnosti. Už od útleho veku treba v deťoch pestovať múdrosť, obozretnosť, vytrvalosť, pokoru, statočnosť, lásku k sebe samému, lásku k ostatným a spravodlivosť. Preto dôležitým kritériom by malo byť aj to, ako dôsledne materská škola dbá na budovanie správnych návykov a ako podporuje rozvoj charakteru dieťaťa. Spoluzakladateľka súkromnej materskej školy Pramienok Gabriela Burianková vysvetľuje, že prvých šesť rokov života dieťaťa je najdôležitejších pri celkovom rozvoji osobnosti. V tomto období sa okrem iného formujú základné charakterové vlastnosti dieťaťa a získavajú sa správne návyky. Tie sa najjednoduchšie budujú počas citlivého obdobia, teda v tom úseku života, v ktorom si ich dieťa ľahko osvojuje (napr. citlivé obdobie na utvorenie si návyku poriadku je v časovom rozmedzí 6 mesiacov až 5 rokov).

„V materskej škole Pramienok máme preto na celý školský rok pripravený Plán rozvoja charakteru, v ktorom sa každý mesiac zameriava na vybranú charakterovú vlastnosť, rozvíja sa samostatnosť a socializácia v konkrétnej oblasti,“ hovorí Gabriela Burianková.

 

 

Dôležitý je aj individuálny prístup.

 

Pre mnohých rodičov je dôležitý individuálny prístup k dieťaťu, čo je pochopiteľné, pretože každé dieťa je jedinečné. Ako uvádza G. Burianková, materská škola Pramienok chce byť partnerom rodičov vo výchove a vzdelávaní detí. „Individuálny prístup sa preto buduje od prvého kontaktu s rodinou. Na osobnom stretnutí sa rodičia oboznamujú, ako MŠ funguje, aké metódy výchovy a vzdelávania sa využívajú. Rodičia zasa informujú MŠ o tom, aké ich dieťa je, aké má návyky, povahu, čo má rado alebo naopak, či nemá z niečoho obavy.“ Spolu s rodičmi sa aj na základe tohto rozhovoru dohodne individuálny adaptačný proces a už pri nástupe do škôlky učiteľky vedia, aké dieťa v kolektíve privítajú. Táto spolupráca medzi rodičmi a materskou školou  pokračuje formou tútorských stretnutí s rodičmi trikrát ročne, kde rodičia získavajú komplexný pohľad na svoje dieťa v pedagogickej oblasti, oblasti získavania dobrých návykov a rozvoja charakteru. Rodič presne vie, v čom sa dieťaťu darí a v čom treba jeho rozvoj ešte podporiť. Ďalej sa s rodičmi dohodnú úlohy, ktoré pomôžu danému dieťaťu v jeho osobnom rozvoji. Tútorské stretnutia pomáhajú zladiť výchovu doma a v materskej škole, vďaka čomu deti napredujú oveľa rýchlejšie.

 

Nezabudnite na zdravú a vyváženú stravu.

 

Významný vplyv na rozvoj dieťaťa a jeho zdravie má aj vyvážená strava. Je preto ideálne, ak sa v MŠ pravidelne podáva čerstvé ovocie či zelenina, mäsité aj bezmäsité jedlá a strukoviny. Keďže počet detí s potravinovými alergiami stúpa, treba vopred zistiť, či škôlka vie zabezpečiť stravu aj pre dieťa so stravovacími obmedzeniami.

 

 

Pre organizáciu času rodiny sú dôležité aj otváracie hodiny. Štátne materské školy majú spravidla otvorené v časovom rozpätí otd 6,30 až do 17,30. Niektoré súkromné zariadenia sa prispôsobili v otváracích hodinách štátnym MŠ, iné sa usilujú prispôsobiť pracovnému času rodičov. V ponuke sú aj tzv. non-stop škôlky s nočným aj víkendovým strážením detí. Odborníci upozorňujú, že čas trávený v MŠ je pre deti fyzicky a psychicky náročný, preto jeho dĺžku treba starostlivo zvažovať.

 

Raz vidieť je 100-krát viac, ako 100-krát počuť.

 

Rodičia by mali využiť možnosť nezáväznej návštevy vybranej materskej školy, aby si obzreli jej priestory, či sú dostatočné priestranné a presvetlené, či je k dispozícii bezpečné ihrisko alebo malá záhradka. Môžu sa porozprávať s učiteľkami alebo ďalšími zamestnancami, ktorí budú prichádzať s dieťaťom do kontaktu.

 

„V materskej škole Pramienok sa v období január až máj pravidelne organizuje pre rodičov a deti deň otvorených dverí. Rodičia sa oboznámia s vlastným zameraním MŠ a jej vzdelávacím programom, spolu s deťmi sa aktívne zapoja do ranej stimulácie a pri hudobno-pohybových hrách (v slovenčine aj  angličtine) si nájdu nových kamarátov a vyskúšajú si svoju šikovnosť a tvorivosť.,“ dodáva G. Burianková zo SMŠ Pramienok v Petržalke.

 

O škôlke Pramienok:

Súkromná materská škola Pramienok – Partner rodičov vo výchove a vzdelávaní detí. Materská škola sa nachádza v areáli Spojenej školy Sv. rodiny na Gercenovej ul. 10 v Petržalke. Jej filozofia je založená na úzkej spolupráci s rodičmi s cieľom rozvíjať celkový osobnostný i duchovný rozmer dieťaťa. Vďaka tútorskému systému sa pristupuje ku každému dieťaťu individuálne a vytvára sa tak prostredie, v ktorom sa deti cítia dobre a sú šťastné. Viac sa dočítate na www.skolkapramienok.sk.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *