CLIL: PRACTICAL METHODOLOGY FOR PRE-PRIMARY TEACHERS

katarina racz

04 septembra 2022

Nekomentované

Jednou z plánovaných vzdelávacích aktivít na naplnenie cieľov nášho projektu realizovaného vďaka grantu ERASMUS+ je kurz zameraný na vyučovanie anglického jazyka metódou CLIL (Content and Language Integrated Learning). Preto sa naša pani učiteľka Dominika absolvovala v auguste 2022 týždňový intenzívny kurz vo vzdelávacom centre interEducation v Dubline.

 

Deti sú u nás vedené podľa platných štandardov pre vzdelávanie v materských školách, zároveň im však ponúkame pestrú škálu, pre materské školy u nás, zatiaľ menej štandardných, ale prepracovaných a pokrokových vzdelávacích metód, akou je aj metóda CLIL.

 

Vďaka vedeckým poznatkom v súčasnosti vieme, že mozog dieťaťa v predškolskom veku (do 6 rokov) je obzvlášť vnímavý a pripravený prijímať a učiť sa nové poznatky rýchlejšie, zapamätať si toho viac a efektívnejšie. To je dôvod, prečo si deti osvojujú cudzí jazyk ľahšie a prirodzenejšie. Obzvlášť keď si jeho výučbu ani neuvedomujú, pretože aktivity sú pre nich pripravované tak, aby boli pútavé, zábavné a zmysluplné. Deti sa neučia memorovať cudzie slová, ale využívať ich prirodzene počas bežných, ako aj cielených aktivít. Metóda CLIL ponúka deťom prirodzené situácie pre rozvoj jazyka, podporuje ich motiváciu a radosť z učenia.

Erasmus+ CLIL

Počas kurzu mala Dominika možnosť stretnúť sa s pedagógmi z rôznych krajín EÚ, s ktorými absolvovala workshopy zamerané na podporu výučby pomocou CLIL metódy. Workshopy boli vedené skúsenou pedagogičkou a lektorkou z Veľkej Británie, Lucy Norris. Ich obsah a spôsob prevedenia bol hravý, pútavý a podnetný – mal presne takú formu, akú sa snažíme docieliť pri vytváraní CLIL aktivít pre deti v prostredí materskej školy. Takáto forma výučby a konzistentný prístup pomáha u detí rozvíjať kreativitu, schopnosť kooperovať a pracovať v skupinách, vyjadriť svoj názor, no zároveň rešpektovať názory ostatných a formovať kritické myslenie. Pedagógovia navyše pracovali aj s rôznymi digitálnymi pomôckami, ktorými je možné obohatiť výučbu v triede a podporovať digitálne zručnosti detí.

 

Súčasťou programu bola aj prednáška na tému írskeho vzdelávacieho systému. Účastníci mohli diskutovať o jeho kľúčových aspektoch a pilieroch, pozitívach aj možných negatívach, ktoré so sebou prináša. Na základe toho mohla aj Dominika porovnať a zhodnotiť vzdelávací systém vo vlastnej krajine a svoj vlastný prístup, inšpirovať sa novými metódami, ktoré môže aplikovať.

Ako bonus mala Dominika spolu s ostatnými účastníkmi možnosť v rámci voľného času spoznávať mesto Dublin, jeho históriu aj čaro, vymieňať si osobné skúsenosti s pedagógmmi z rôznych krajín EU a navštíviť aj typické rybárske mestečko Howth s idylickými útesmi a architektúrou.

Dominika si z pobytu doniesla nielen množstvo nových poznatkov a skúseností, ale aj bohaté zážitky a nové priateľstvá.

 

Po návrate z Írska Dominika v rámci interného vzdelávania pripravila prezentáciu získaných poznatkov pre celý tím MŠ, ale najmä kolegyne, ktoré v našej MŠ komunikujú s deťmi aj v anglickom jazyku.

Metodiku CLIL budeme implementovať od školského roka 2022/2023 pod vedením Dominiky vo všetkých triedach našej materskej školy a rovnaké vzdelávanie čaká aj ďalšie pani učiteľky, ktoré v materskej škole pracujú s deťmi v anglickom jazyku.

Všetky deti sa preto môžu tešiť na intenzívne spoznávanie anglického jazyka, čo ich pripraví aj na nástup najmä do základných škôl, kde sa anglický jazyk učia deti práve podľa metodiky CLIL.

 

#smspramienok #skolkapramienok #clil #intereducation #materskaskola #skolka #sukromnaskolka