Vzdelávací Program

Výchova a vzdelávanie detí v materskej škole Pramienok prebieha v súlade so Štátnym výchovno-vzdelávacím programom pre materské školy ISCED 0. Zameriavame sa na komplexný rozvoj poznania a myslenia a vo výchove a vzdelávaní uplatňujeme tiež poznatky o tzv. citlivých obdobiach. Individuálny prístup k osobnosti každého dieťaťa je samozrejmosťou. Jeho cieľom je, aby sa dieťa rozvíjalo harmonicky a po všetkých stránkach.

Deti vo veku od 2 – 6 rokov majú veľký potenciál pre svoj rozvoj. Tento potenciál sa dá najlepšie rozvíjať v atmosfére bezpečia. Naši učitelia vytvárajú prostredie radosti, spolupráce, srdečnosti a dôvery. Dieťa by sa malo cítiť rešpektované ako osoba, oceňované a podporované. V takejto rodinnej  atmosfére  sa náš koncept vzdelávania  zameriava na tri oblasti:

 • Program ranej stimulácie
 • Kresťanský rozmer
 • Formovanie charakteru

Individuálna  starostlivosť o deti je pre nás veľmi dôležitá. Ak chceme uplatniť náš prístup, pracujeme s deťmi individuálne, v malých aj veľkých skupinách.

Program ranej stimulácie detí

Deti v predškolskom veku majú veľký potenciál pre svoj ďalší rozvoj. Naša materská škola pomáha rozvíjať tento ich potenciál. Program ranej stimulácie využíva najnovšie poznatky z oblasti neuropsychológie. Spája v sebe niekoľko vzdelávacích metód. Poznatky sú deťom sprostredkované formou zábavy a hier tak, aby aktivity v deťoch vyvolávali pozitívne emócie a radostné zážitky. Ponúkame denne mnoho hravých jednotiek, ktoré podporujú komplexný a pozitívny vývoj detí.

Hlavnými nástrojmi pre intelektuálny rozvoj detí v tomto veku sú:

 • Psychomotorické cvičenia, rozvíjanie pohybu a rytmu
 • Herné jednotky v angličtine
 • Rozvíjanie hudobného cítenia, počúvanie klasickej hudby
 • Súzvuk s prírodou v našej vlastnej záhrade
 • Detské piesne
 • Dramatizácia príbehov
 • Flash karty – zoznamovanie detí s tzv. „bit-mi“ – elementárne informácie, ktoré rozvíjajú koncentráciu, pamäť a napomáhajú rozšíriť slovnú zásobu
 • Predčitateľská gramotnosť a rozvoj matematických pojmov a predstáv
 • Precvičovanie hrubej a jemnej motoriky
 • Recitácia básne pre rozšírenie slovnej zásoby
 • Podnetné hádanky
 • Voľné hry
 • Individuálna podpora k dosiahnutiu cieľov dohodnutých s rodičmi

Kresťanský rozmer

Súkromná materská škola Pramienok je výsledkom iniciatívy skupiny rodičov, ktorí považujú jej kresťanskú identitu za prirodzený pilier. Náboženské vedenie v škôlke prebieha v súlade so základnými princípmi katolíckej viery. Je však slobodné a rešpektuje slobodu názoru. Tento základný pilier materskej školy je ponukou pre všetkých rodičov, bez ohľadu na ich vierovyznanie, vytvoriť prirodzenú a radostnú atmosféru pre naše deti.

Vytvárame prirodzenú kresťanskú kultúrnu atmosféru v škôlke, ktorá je súčasťou programu dňa – modlíme sa spolu s deťmi ráno, pred jedlom a po jedle, slávime náboženské sviatky a objavujeme ich obsah, spoznávame pestrosť liturgického roka.

Škôlka je inšpirovaná dielom katolíckeho kňaza Josemaría Escrivá de Balaguer. Sv. Josemaría, ktorý bol presvedčený, že Boha môžeme nájsť v každodennom živote pri práci a plnení si obyčajných povinností kresťanského života.

Formovanie charakteru

Od útleho veku dieťaťa je dôležité viesť ho k tomu, aby sa rozhodovalo samostatne, jednalo slobodne, poctivo plnilo svoje povinnosti, nieslo zodpovednosť za svoje činy.

Cieľom výchovy je vložiť do každého ľudského konania zdravý rozumslobodnú vôľu a sociálny cit.

Pomáhame deťom pestovať samostatnosť, pracovitosť, budovať správne hygienické návyky a poriadok. Každodennou praxou v škôlke sa učia byť deti láskavé, rešpektovať druhých, vážiť si ľudskú prácu, jednať samostatne, otvorene a statočne a budujú si tak svoju vlastnú identitu.

Od začiatku preto deťom vedome predkladáme pozitívne charakterové vlastnosti. Dobré návyky s nimi preberáme v rannom kruhu, pričom využívame príslušné ilustrácie.

Pre každý vekový úsek je charakteristické citlivé obdobie, v ktorom sa ľahko formujú isté vlastnosti, napr. poriadok, hygiena, úprimnosť a pod. Tieto citlivé obdobia využívame na všestranný rozvoj dieťaťa.

Vďaka úzkej spolupráci s rodičmi detí môžeme v našej škôlke ponúknuť integrálne vzdelávanie inšpirované nadprirodzeným pohľadom na človeka a jeho život. Pojem integrálne vzdelávanie vnímame ako proces, v ktorom dieťaťu ponúkame pomoc v sebarealizácii seba samého. Ide o jednotu všetkých aspektov života:

 • Dieťa pozná seba samého, rozhoduje sa vedome a zodpovedne
 • Dieťa má plán vlastného života, uskutočňuje ho s pocitom, že mnoho záleží na ňom samotnom
 • Dieťa má úctu k druhému človeku

Našou snahou je vychovať z dieťaťa harmonickú osobnosť a rozvíjať v ňom pozitívne charakterové vlastnosti: 

 

MÚDROSŤ – viem, čo je pre mňa dobré
OBOZRETNOSŤ – viem, ako to dosiahnuť
VYTRVALOSŤ – k dosiahnutiu cieľa musím postupovať vytrvale
POKORA – keď mám úspech, viem, že za to nevďačím len sebe
STATOČNOSŤ – keď mi niečo nejde, neodradí ma to
LÁSKA K SEBE SAMÉMU – poznám seba a svoje miesto v svete
LÁSKA K OSTATNÝM – poznám miesto ostatných a rešpektujem ich
SPRAVODLIVOSŤ – poznám hranice svojej slobody

Základnými cnosťami, ku ktorým deti vedieme sú najmä poslušnosť, poriadok, pravdovravnosť, pracovitosť, vytrvalosť a zodpovednosť. Tieto cnosti deťom vysvetľujeme na praktických činnostiach dňa, na ktoré si deti postupne zvyknú, najmä v oblasti poriadku (všetko má svoje miesto), hygieny, stravovania a spania. K tomu nám pomáha aj mesačný Program rozvoja charakteru, ktorý zahŕňa socializáciu, prácu/poriadok a samostatnosť. Získanie týchto dobrých návykov a cností je najlepším predpokladom pre budúce dobré študijné výsledky.